drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inspektor Transportu Drogowego, Zawieszono postępowanie, VI SA/Wa 2054/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 2054/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-07  
Data wpływu
2007-11-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Zbigniew Rudnicki /przewodniczący/
Magdalena Bosakirska
Piotr Borowiecki /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Inspektor Transportu Drogowego
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Bosakirska Asesor WSA Piotr Borowiecki (spr.) Protokolant Patrycja Wrońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2008 r. sprawy ze skargi P. Sp.j. z siedzibą w N. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych postanowił zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie

W dniu 25 października 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga P. sp.j. z siedzibą w N. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wykonywania przewozu drogowego bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych.

Podstawą nałożenia na stronę skarżącą kary pieniężnej przez organy Inspekcji Transportu Drogowego była stwierdzona w toku postępowania kontrolnego na drodze okoliczność polegająca na nieprawidłowym – zdaniem organów - nieumieszczeniu części karty opłaty (winiety) trwale wewnątrz pojazdu samochodowego w prawym dolnym rogu przedniej szyby, co w konsekwencji miało świadczyć o braku posiadania przez stronę skarżącą dowodu uiszczenia opłaty za przejazd i tym samym o zasadności nałożonej kary pieniężnej w wysokości 3.000 złotych, na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 w zw. z punktem Lp. 4.1 załącznika do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z urzędu stwierdził, iż w dniu 7 listopada 2007 r. skład orzekający Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku postanowieniem wydanym w sprawie sygn. akt III SA/Gd 325/07 przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne:

"czy przepisy art. 92 ust. 1 w zw. z pkt. 4.1 załącznika do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym są zgodne z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim zrównują odpowiedzialność osób, które uiściły opłatę za przejazd po drogach krajowych, ale nie posiadały karty opłaty drogowej w pojeździe w czasie kontroli, z osobami, które należnej opłaty za przejazd nie uiściły w ogóle."

Zgodnie z przepisem art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania, w tym m.in. postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zdaniem Sądu uznać należy, iż ewentualne przyjęcie przez Trybunał Konstytucyjny, że obecnie obowiązujące uregulowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym naruszają ustawę zasadniczą w zakresie, w jakim zrównują odpowiedzialność osób, które uiściły opłatę za przejazd po drogach krajowych, ale nie posiadały karty opłaty drogowej w pojeździe w czasie kontroli, z osobami, które należnej opłaty za przejazd nie uiściły w ogóle, oznaczać będzie ewentualną podstawę do uchylenia zaskarżonej w niniejszej sprawie decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego, jako opartej na niekonstytucyjnych przepisach prawa.

W tej sytuacji uznać należy, iż wskazane postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie miało bezpośredni wpływ na wynik niniejszej sprawy.

Należy bowiem zauważyć, iż w rozpatrywanej sprawie strona skarżąca zakupiła kartę opłaty w uprawnionej jednostce i posiadała ją w trakcie kontroli na drodze, a jedynie – wbrew zapisom rozporządzenia wykonawczego do ustawy – nie miała prawidłowo umieszczonej jednej części tej karty, tj. winiety, na przedniej szybie kontrolowanego samochodu.

Biorąc powyższe pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia, działając w tym zakresie na podstawie przepisu art. 125 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt