drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Inne, Dyrektor Izby Skarbowej, Uchylono postanowienie Sądu, I SA/Po 174/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 174/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-10-29  
Data wpływu
2007-01-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Stanisław Małek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I FSK 6/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono postanowienie Sądu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 195 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Małek po rozpoznaniu w dniu 29 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do września oraz za grudzień 2003r. postanawia uchylić postanowienie z dnia 8 października 2007 roku. /-/St. Małek

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 października 2007 r. odrzucił skargę kasacyjną wniesioną od wyroku z dnia 12 czerwca 2007 r. Stwierdzono, iż skarżący podał, że wnosi skargę od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Mimo wezwania nie uzupełnił jednak braku skargi kasacyjnej przez prawidłowe określenie wojewódzkiego sądu administracyjnego, od którego skarga ta została wniesiona.

Skarżący wniósł zażalenie, domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Wskazał, iż w treści skargi błędnie podano "Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu" zamiast "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu". Nie jest to jednak, zdaniem skarżącego, istotny błąd, skoro "w dalszej treści skargi widnieje prawidłowe określenie Sądu również sygnatura akt".

Stosownie do treści art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej p.p.s.a.) jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.

Taka sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie, a zażalenie skarżącego jest oczywiście uzasadnione. Błędne określenie sądu w skardze kasacyjnej ma charakter omyłki pisarskiej. Z treści skargi kasacyjnej wynika bowiem jednoznacznie, iż zaskarżonym orzeczeniem jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skarżący podał też prawidłowo zarówno sygnaturę, jak i datę wydania wyroku. W związku z powyższym, należy uznać, iż brak było podstaw do uznania, że skarga nie spełnia wymogów formalnych o których mowa w art. 176 p.p.s.a. (brak oznaczenia zaskarżonego orzeczenia).

Z tych powodów, na podstawie powołanych przepisów, postanowiono jak w sentencji.

/-/St. MałekPowered by SoftProdukt