drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od uiszczenia wpisu, II SA/Ke 697/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-02-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 697/07 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-02-08  
Data wpływu
2007-12-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 i art. 246 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 8 lutego 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. F. o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi Z. F na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: zwolnić skarżącego od wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

Z. F. złożył w dniu 24 grudnia 2007 r. wniosek o zwolnienie od wpisu sądowego od jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, uzupełniony w dniu 14 stycznia 2008 r. na formularzu urzędowym PPF.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Wnioskodawca pobiera emeryturę w wysokości [...] zł brutto ([...] netto), a jego żona wynagrodzenie za pracę w wysokości [...] zł brutto miesięcznie. Skarżący nie posiada innego majątku poza domem z 1920 r. wielkości 240 m kw (część mieszkalna 70 m kw) wraz z działką o powierzchni 0,0494 ha. Połowa domu wymaga remontu kapitalnego.

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W rozpatrywanej sprawie biorąc pod uwagę przedstawioną wyżej sytuację życiową i majątkową skarżącego, przede wszystkim niewysoki dochód na dwie dorosłe osoby oraz posiadanie jedynie nieruchomości wymagającej remontu kapitalnego i dużych nakładów finansowych uznano, że nie jest on w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i żony, a zatem jego wniosek o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt