drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Prawo pomocy, Wojewoda, Odmówiono przyznania prawa pomocy w części obejmującej zwolnienie od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata, II SA/Sz 206/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 206/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-04-25  
Data wpływu
2008-03-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Monika Bieńkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy w części obejmującej zwolnienie od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par 1 pkt 1, art. 246 par 1 pkt 2, art. 245 par 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Monika Bieńkowska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. O. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. akt SA/Sz 353/03 na decyzję Wojewody z dnia [...], nr [...] w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego p o s t a n a w i a 1/ odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, 2/ ustanowić adwokata.

Uzasadnienie

E. O. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia [...] oddalającego Jego skargę na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego. Skarżący wezwany do uzupełnienia braków formalnych ww. wniosku w, złożył m.in. formularz PPF w którym wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że zamieszkuje wspólnie z żoną i synem. Miesięczny dochód trzyosobowej rodziny wynosi 3.640 zł brutto na co składa się zasiłek przedemerytalny skarżącego w kwocie 642 zł, emerytura żony w wysokości 1.163 zł oraz pensja syna w wysokości 1830 zł.

Z dokumentów przesłanych na wezwanie referendarza wynika, że miesięczne koszty utrzymania mieszkania wynoszą ok. 1 tys. zł . Na koszty składają się : czynsz 820 zł, prąd 60 zł, gaz 30, telefon 60 zł. Z przesłanych dowodów wynika, że H. O. otrzymuje emeryturę w wysokości 970 zł netto, E. O. zasiłek przedemerytalny w kwocie 566 zł netto natomiast syn otrzymuje pensję w wysokości ok. 1200 zł. Odnośnie syna wnioskodawca oświadczył, że przekazuje on na utrzymanie mieszkania kwotę 600 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy prawo pomocy w zakresie całkowitym Sąd przyznaje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny..

Sąd ocenił sytuację skarżącego – wynikającą ze złożonego oświadczenia – w świetle przesłanek, o których mowa w art. 246 §1 tej ustawy i stwierdził, że nie zachodzą okoliczności, które dają podstawę do zwolnienia Go od kosztów sądowych. Skarżący razem z rodziną ma miesięczny dochód w wysokości ponad 2 tys. zł, miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania to kwota rzędu 1000zł.

Sąd natomiast uwzględnił wniosek w pozostałym zakresie, dotyczącym ustanowienia adwokata do reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, ponieważ mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności, stwierdził, że wnioskodawca wykazał, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt