drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Sz 477/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-07-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 477/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-07-03  
Data wpływu
2008-06-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Grzegorz Jankowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Sędzia NSA Grzegorz Jankowski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. O., M. D., W. N., R. B. oraz B. B. - B. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości p o s t a n a w i a odrzucić skargę w stosunku do R. B.

Uzasadnienie

Wyżej wymienioną decyzją Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu na rzecz L. O, M. D, W. N, R.B., B. B. oraz W. B. nieruchomości położonej w [...], u zbiegu [...], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr [...].

W dniu [...] r. L. O. - działając we własnym imieniu i jako pełnomocnik M. D, W. N, R. B. oraz B. B. - B. wnieśli osobiście skargę na powołaną wyżej decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego .

Postanowieniem z dnia [...] r. Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny do rozpoznania niniejszej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , przewidziany w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), obowiązującej w chwili jej składania, upływał dla R. B. z dniem [...] r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji wynika bowiem, że została ona doręczona skarżącemu w dniu [...] r. Tymczasem R. B. złożył skargę na przedmiotową decyzję dopiero w dniu [...] r., a więc z jednodniowym uchybieniem wskazanego w ustawie terminu.

Skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia sąd, stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzuca.

Wobec tego należało, na podstawie powołanego wyżej przepisu, orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt