drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, III SA/Gl 401/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 401/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-06-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Henryk Wach /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 3, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Sędzia NSA Henryk Wach, , , po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. S. na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie płatności obszarowych p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wezwał G. S. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie [...] zł w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia.

To wezwanie skarżący odebrał [...] r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 i art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis postanowieniem również na posiedzeniu niejawnym.

W tej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono stronie skarżącej [...] r., a zatem wskazany przez Sąd termin do uzupełnienia braków skargi upłynął [...] r. Strona nie uiściła jednak wpisu od skargi do dnia dzisiejszego.

Mając to na uwadze orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt