drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Inne, Wojewoda, Uzupełniono wyrok w zakresie kosztów, VII SA/Wa 481/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 481/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2008-03-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Leszek Kamiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Uzupełniono wyrok w zakresie kosztów
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 157 par. 2 i 3 w zw. z art. 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 481/08 ze skargi W. i M. R. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2006 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia uzupełnić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2008 r. w ten sposób, że do sentencji dodaje pkt 3 w brzmieniu: "III. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżących W. i M. R. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego".

Uzasadnienie

W dniu 14 sierpnia 2008 r. skarżący – W. i M. R. złożyli wniosek o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2008 r. poprzez zasądzenie na ich rzecz zwrotu kosztów postępowania sądowego.

W uzasadnieniu wniosku wskazali, że pomimo tego, iż strona skarżąca do protokołu na rozprawie z dnia 4 sierpnia 2006 r. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od strony przeciwnej zwrotu kosztów postępowania, Sąd w ogóle nie rozstrzygnął tej kwestii.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek jest zasadny.

Stosownie do art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu (w niniejszej sprawie wyrok został doręczony stronie skarżącej w dniu 8 sierpnia 2008 r.) - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien zamieścić z urzędu.

Jak wynika z akt sprawy, stosowny wniosek został złożony przez skarżącego w dniu 14 sierpnia 2008 r., a więc w ustawowym 14-dniowym terminie.

Zgodnie z art. 157 § 2 ww. ustawy wniosek o uzupełnieniu wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym.

W związku z powyższym, na podstawie art. 157 § 2 i 3 w zw. z art. 200 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt