drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, , Inspektor Sanitarny, Odrzucono skargę kasacyjną, III SA/Łd 50/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 50/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-21  
Data wpływu
2007-01-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Teresa Rutkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Sygn. powiązane
II OZ 523/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27
II OZ 1256/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Sędzia NSA – Teresa Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej K. M.-C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 września 2007 roku, sygn. akt III SA/Łd 50/07 w sprawie ze skargi K. M.-C. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę kasacyjną R.A.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 27 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę K. M.-C. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] ([...]) w przedmiocie choroby zawodowej (k. 67).

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został przesłany pełnomocnikowi skarżącej - Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Oddział w P. i doręczony w dniu 19 listopada 2007 r.

Pismem z dnia 27 grudnia 2007 r. pełnomocnik skarżącej złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, uzupełniony następnie w dniu 28 stycznia 2008 r. – w związku z wezwaniem sądu do uzupełnienia braków formalnych – poprzez złożenie skargi kasacyjnej sporządzonej przez profesjonalnego pełnomocnika.

Postanowieniem z dnia 6 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej z uwagi na uchybienie terminowi do jego złożenia. Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie – postanowieniem z dnia 27 maja 2008 r. – oddalił Naczelny Sąd Administracyjny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zgodnie z art. 175 § 1 ww. ustawy skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, może ją sporządzić także sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem. W sprawach dotyczących obowiązków podatkowych skarga może być także sporządzona przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej przez rzecznika patentowego. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami a administracyjnymi).

Zgodnie natomiast z art. 178 powoływanej powyżej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 września 2007 r., zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 19 listopada 2007 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał zatem w dniu 19 grudnia 2007 roku. Skarga kasacyjna od przedmiotowego wyroku wniesiona została natomiast przez pełnomocnika skarżącej w dniu 27 grudnia 2007 r. (odcisk stempla pocztowego na kopercie), a zatem po upływie 30-dniowego terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 177 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę kasacyjną odrzucił, jako wniesioną z uchybieniem ustawowego terminu.

R.A.Powered by SoftProdukt