drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Inne, Wojewoda, Odmówiono przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia, I SA/Wa 1642/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1642/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-21  
Data wpływu
2007-10-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Rudnicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1642/07 wydanego w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006r.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem wydanym i ogłoszonym w dniu 13 grudnia 2007 r. oddalił skargę A. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Pismem z dnia 23 czerwca 2008 r. A. P. wystąpiła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2007 r. W uzasadnieniu skarżąca wskazała, iż nie otrzymała przedmiotowego wyroku w prawidłowy sposób, co uniemożliwiło zdaniem skarżącej podjęcie dalszych czynności prawnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchybiony termin ( w tym również do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku) należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki : strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu dokonując jednocześnie czynności, dla której określony był termin ( w tym wypadku złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku), we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego. Zaznaczyć należy, że w orzecznictwie sądów administracyjnych akcentuje się zasadę, iż wnioskujący nie może ograniczać się do ogólnikowego stwierdzenia, że uchybił terminowi, ale musi udowodnić, że zaszły przesłanki, które uniemożliwiły mu dochowanie terminu.

Mając na uwadze powyższe wymogi stwierdzić należy, że wniosek A. P. nie mógł zostać uwzględniony bowiem skarżąca nie wykazała szczegółowo przesłanek wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wnioskodawczyni jedynie ogólnie wskazała na fakt nie otrzymania przedmiotowego wyroku w prawidłowy sposób, co w konsekwencji uniemożliwiło jej podjęcie dalszych czynności prawnych w sprawie.

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę do przywrócenia terminu. W orzecznictwie do niezawinionych przyczyn uchybienia terminowi zalicza się z reguły przerwę w komunikacji, powódź, pożar, inną katastrofę, nagłą chorobę strony, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą. Przy ocenie braku winy przyjmuje się obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy, przy uwzględnieniu uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem.

W przypadku, gdy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, przy dokonywaniu czynności w imieniu strony wymagane jest dochowanie szczególnej staranności. Przy ocenie zawinienia strony w niezachowaniu terminu należy mieć na uwadze, że zaniedbania pełnomocnika, a także innych osób, którymi pełnomocnik się posługuje, obciążają ją samą, a zatem nie uwalniają one strony od winy w niezachowaniu terminu.

Mając na uwadze powyższe wymogi stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie okoliczności, na które powołuje się strona skarżąca nie mogą - zdaniem Sądu stanowić pozytywnej przesłanki do przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, bowiem jak wynika z akt sprawy A. P. została prawidłowo powiadomiona o terminie rozprawy pismem z dnia 22 października 2007 r., doręczonym jej osobiście w dniu 29 października 2007 r. (zwrotne poświadczenie odbioru k-98), a zatem o terminie rozprawy skarżąca wiedziała na ponad miesiąc przed jej terminem wyznaczonym na dzień 13 grudnia 2007 r. Strona mogła zatem dowiedzieć się o treści wyroku (chociażby telefonicznie) i złożyć wniosek o jego uzasadnienie w terminie. Pogląd ten jest zgodny z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zgodnie z którym nieobecność na rozprawie w sytuacji, gdy strona (pełnomocnik strony) mogła dowiedzieć się o tym, że zapadł na niej wyrok, nie usprawiedliwia spóźnienia w złożeniu wniosku o przywrócenie terminu do żądania doręczenia wyroku z uzasadnieniem (por. post. S.N. z dnia 2 czerwca 1997 r., I PKN 194/97, OSNP 1998, nr 2, poz. 45)

W ocenie Sądu wniosek A. P. nie mógł zostać uwzględniony bowiem nie wykazała ona szczegółowo przesłanek wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt