drukuj    zapisz    Powrót do listy

632 Pomoc społeczna, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, SA/Bk 1480/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-01-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bk 1480/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-01-15 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-11-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
632 Pomoc społeczna
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Tezy

Skarga wniesiona po terminie podlega odrzuceniu.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty socjalnej p o s t a n a w i a skargę odrzucić.

Uzasadnienie

A. M. w dniu 21.X.2003 r. otrzymał odpis decyzji SKO w B. z dnia [...].X.2003 r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 11.V.1995 r. o NSA (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) skargę wnosi się bezpośrednio do sądu w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Termin do wniesienia skargi przez A. M. upłynął więc z dniem 20.XI.2003 r. Skarga została złożona w Sądzie w dniu 24.XI.2003 r.,

a więc już po terminie. Dlatego na mocy art. 58 § 1 pkt. 2 i § 3 ustawy z 30.VIII.2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270)

w zw. z art. 97 § 1 ustawy z 30.VIII.2002 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo

o ustroju sądów administracyjnych i prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt