drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, Odrzucenie skargi, Minister Budownictwa, Odrzucono skargę, I SA/Wa 1978/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1978/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-13  
Data wpływu
2007-12-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OSK 1483/08 - Wyrok NSA z 2009-07-02
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] października 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę J. W. i J. W.

Uzasadnienie

W dniu 19 listopada 2007 r. D. W., J. W. i J. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] października 2007 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] września 2007 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] października 2006 r. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] i poprzedzającej ją decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] wydanych w przedmiocie odmowy uchylenia – w trybie art. 161 § 1 Kpa- decyzji Wojewody [...] z dnia [...] marca 1992 r. nr [...] dotyczącej sprawy uwłaszczenia Zakładów [...].

Do skarżących zostało wysłane pismo Sądu z dnia 18 grudnia 2007 r., do którego załączono odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 13 grudnia 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego. Zarządzeniem z dnia 13 grudnia 2007 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (k-2). Odpis powyższego pisma wraz z zarządzeniem o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został doręczony skarżącym w dniu 2 stycznia 2008 r., co wynika ze znajdujących się w aktach zwrotnych potwierdzeń odbioru (k:23-24).

W dniu 9 stycznia 2008 r. D. W. wniosła do tutejszego Sądu pismo procesowe, w którym wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Pismo uzupełniła złożonym na urzędowym formularzu wnioskiem z dnia 23 stycznia 2008 r. o przyznanie prawa pomocy. Postanowieniem Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1978/07 zostało przyznane D. W. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Sygn. akt I SA/Wa 1978/07

Wezwania skierowane do J. W. i J. W. pozostały bezskuteczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z art. 239 pkt 4 nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona, której przyznane zostało prawo pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym, w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa. Tak więc prawo pomocy zdefiniowanie w powyższym przepisie, stanowi uprawnienie strony do zwolnienia od kosztów sądowych, o które może się ubiegać strona nie mająca dostatecznych środków umożliwiających jej prowadzenie sprawy przed sądem administracyjnym. Prawo pomocy jest zatem prawem o charakterze osobistym, gdyż przesłanki do ewentualnego przyznania tego prawa dotyczą bezpośrednio strony tj. jej sytuacji materialnej i osobistej.

Jak z powyższego wynika, przyznanie prawa pomocy D. W. w przedmiotowej sprawie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych zwalnia tylko ją od obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Pozostali skarżący tj. J. W. i J. W. zostali prawidłowo wezwani do uiszczenia wpisu, a odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został im skutecznie doręczony w dniu 2 stycznia 2008 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w dniu 9 stycznia 2008 r.

Skoro J. W. i J. W. nie wykonali powyższego zarządzenia, a co za tym idzie pomimo wezwania nie uiścili wpisu od skargi, to skargę przez nich wniesioną należało odrzucić na podstawie z art. 220 § 3 powołanej ustawy.Powered by SoftProdukt