drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę kasacyjną, III SA/Wa 293/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 293/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-05  
Data wpływu
2007-01-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Hanna Kamińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II FZ 117/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-09
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Hanna Kamińska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2006 r. Nr [...] w przedmiocie: określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z 19 czerwca 2007 r. sygn. III SA/Wa 293/07, oddalił skargę L. U. – dalej jako skarżący - na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] czerwca 2007 r. Wyrok – wraz z uzasadnieniem – został doręczony skarżącemu 28 lipca 2007 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, dołączonego do akt sprawy.

Postanowieniem z [...] sierpnia 2007 r. Sąd przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Pismem z 24 września 2007 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych wyznaczyła r. pr W. K. pełnomocnikiem z urzędu w sprawie.

W dniach 8 i 17 listopada 2007 r. r. pr. W. K. zapoznał się z aktami sprawy.

W dniu 30 listopada 2007 r. r. pr. W. K. wniósł skargę kasacyjną, co wynika z koperty załączonej do akt sprawy. Do skargi kasacyjnej załączył pismo – wraz z potwierdzeniem nadania – w którym zwracał się do L. U. o podpisanie pełnomocnictwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej jako u.p.p.s.a. – skargę kasacyjną wnosi się w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

W analizowanej sprawie wyrok Sądu I instancji został doręczony skarżącemu 28 lipca 2007 r., termin do złożenia skargi kasacyjnej upłynął 27 sierpnia 2007 r., natomiast skarga kasacyjna została wniesiona 30 listopada 2007 r., zatem po upływie trzydziestodniowego terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Do skargi nie zostało załączone żadne pismo umożliwiające Sądowi wszczęcie postępowania w trybie art. 86 n. u.p.p.s.a.

Z tego względu Sąd, na podstawie art. 178 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt