drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, II SA/Gd 282/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 282/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-06-10  
Data wpływu
2008-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Mariola Jaroszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par. 3, art. 47, art. 49 par. 1, art. 178, art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W. i M. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5 lutego 2008 r. Nr [...] w przedmiocie opinii w sprawie projektu podziału nieruchomości postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Skarżący w piśmie procesowym z dnia 23 kwietnia 2008 r. złożyli zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 kwietnia 2008 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od skargi na opisane wyżej postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Zarządzeniem z dnia 7 maja 2008 r. skarżący wezwani zostali do usunięcia braków formalnych zażalenia, poprzez złożenie 1 egzemplarza odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Odpis powyższego zarządzenia doręczono skarżącym w dniu 19 maja 2008 r. (vide: potwierdzenie odbioru k. 14).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) zażalenie między innym powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie.

Obowiązek dołączenia do pisma strony jego poświadczonych za zgodność z oryginałem odpisów, celem doręczenia ich pozostałym stronom postępowania toczącego się przed sądem, wynika z przepisu art. 47 wymienionej ustawy (p.p.s.a). Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a.). Stosując zatem wymienione wyżej przepisy w postępowaniu toczącym się na skutek wniesionego zażalenia wskazać należy, że niedopełnienie wymienionego wyżej wymogu formalnego zażalenia jest brakiem, który może zostać uzupełniony po wezwaniu strony składającej zażalenie do jego uzupełnienia. Natomiast skutkiem nieusunięcia w wyznaczonym ustawowym terminie braków zażalenia jest jego odrzucenie, stosownie do treści art. 178 p.p.s.a, podlegającego zastosowaniu na mocy art. 197 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

W okolicznościach niniejszej sprawy, w terminie tygodniowym wyznaczonym przez opisane wyżej zarządzenie Przewodniczącego z dnia 7 maja 2008 r., który upłynął dla skarżących w dniu 26 maja 2008 r., braki formalne zażalenia nie zostały uzupełnione.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 194 § 3 i art. 178 w związku z art. 197 § 2 oraz art. 198 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt