drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o wstrzymanie zaskarżonego aktu, II SA/Lu 204/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 204/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-05-19  
Data wpływu
2008-03-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Leszek Leszczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. W. i J. Z. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]., Nr [..] w przedmiocie nakazania przywrócenia zagospodarowania terenu do stanu poprzedniego lub nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności - w zakresie wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu p o s t a n a w i a oddalić wniosek

Uzasadnienie

I. W. i J. Z. w skardze z dnia 15 lutego 2008 r. wnieśli o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]., Nr [..] w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia zagospodarowania terenu do stanu poprzedniego lub nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270) sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu organu administracyjnego zapewnia stronie tymczasową ochronę jej praw, a zatem to na niej spoczywa obowiązek wykazania, że wykonanie przez organ decyzji lub innego aktu czy czynności może spowodować znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki.

Skarżący I. W. i J. Z. wnosząc o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie wskazali okoliczności uzasadniających ten wniosek w świetle powołanego wyżej przepisu, lecz podnieśli argumenty merytoryczne dotyczące zaskarżonego aktu, wskazując na powstającą w wyniku uchylenia decyzji organu pierwszej instancji, możliwość wydania przez ten organ decyzji, nakładającej uciążliwe obowiązki prawne i finansowe.

W tej sytuacji stwierdzić należy, iż na tym etapie postępowania Sąd nie odnosi się merytorycznie do przedmiotu sprawy, a bada jedynie przesłanki wskazane w art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W ocenie Sądu samo stwierdzenie skarżących, iż skutkiem prawnym braku wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji może być "wydanie decyzji, nakładającej na skarżących uciążliwe pod względem prawnym i finansowym obowiązki zanim Sąd rozpozna sprawę", nie świadczy o tym, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowodowałoby trudne do odwrócenia skutki lub znaczną szkodę. Brak uprawdopodobnienia, że zachodzą przesłanki wstrzymania zaskarżonego aktu czy też innego aktu podjętego w postępowaniu prowadzonym w granicach tej samej sprawy powoduje, że Sąd nie może dokonać merytorycznej oceny wniosku (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2004r., FZ 65/04, niepubl.).

Ubocznie należy wskazać, że ten rodzaj decyzji, której wstrzymania domagają się skarżący, nie może co do zasady powodować skutków, o których mowa w art. 61 § 3 powołanej ustawy, tj. niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, bowiem zaskarżona decyzja ma charakter kasatoryjny, polegający na uchyleniu (wyeliminowaniu z obrotu prawnego) decyzji organu pierwszej instancji, której treścią jest odmowa nakazania przywrócenia zagospodarowania terenu do stanu poprzedniego. Decyzja ta zatem nie kwalifikuje się do przymusowego lub dobrowolnego wykonania. Podkreślić należy, iż decyzja administracyjna podlega wykonaniu, gdy stała się ostateczna, co następuje wówczas, gdy w terminie nie wniesiono od niej odwołania lub została wydana w wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego i nie ma charakteru kasatoryjnego.

Sąd nie dopatrzył się również z urzędu okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na uwadze, Sąd działając na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt