drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, VII SA/Wa 2129/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2129/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-18  
Data wpływu
2007-12-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Zdanowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Jolanta Zdanowicz po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku hurtowni postanawia: oddalić wniosek R. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 11 grudnia 2007r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie wpłynęła skarga R. S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007r. nr [...] wraz z wnioskiem o jej wstrzymanie. Wniosek strona skarżąca uzasadniła tym, że użytkowanie przez J. i J. C. budynku na hurtowni lodów i mrożonek powoduje nadmierny hałas. Skarżący podkreślił, że hurtownia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z jego budynkiem mieszkalnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U z 2002r. nr 153, poz. 1270 ze zm.) – Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności o których mowa w § 1 ww. artykułu, jeżeli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Oznacza to, że chodzi o taką szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być naprawiona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Sąd wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć zarówno o ocenę wniosku skarżącego, jak i materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, w aspekcie wystąpienia bądź też nie wystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, to jest niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie Sądu w świetle powołanego wyżej przepisu prawa i wniosku skarżącego, w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Sam fakt, nie wyrażenia zgody przez skarżącego na prowadzenie hurtowni na sąsiadującej z nią działce oraz uciążliwość jaką ponosi w związku jej funkcjonowaniem nie może stanowić przesłanki uzasadniającej zastosowanie w niniejszej sprawie środka w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Z powyższych względów, na podstawie art. 61 § 3 powołanej na wstępie ustawy, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt