drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych
Odmówiono przyznania prawa pomocy w części, II SA/Gl 584/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 584/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-07-31  
Data wpływu
2008-06-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Łukasz Strzępek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Odmówiono przyznania prawa pomocy w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 199, art. 245 par. 1 i par. 2, art. 246 par. 1 pkt 1, art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: 1) zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, 2) oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie

Uzasadnienie

W skardze z dnia [...] r. A. T. zawarł wniosek o całkowite zwolnienie od kosztów postępowania sądowego, motywując go trudną sytuacją materialną. Ponieważ regulacja art. 252 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. – zwana dalej P.p.s.a.) wymaga, aby tego rodzaju wniosek był złożony na urzędowym formularzu – skarżącemu przesłano stosowny formularz celem jego wypełnienia. Wnioskodawca przesłał wniosek sporządzony w przewidzianej przepisami formie poszerzając jego zakres o ustanowienie adwokata z urzędu. Z uwagi na fakt, iż dane zawarte w formularzu okazały się niewystarczające dla jego rozpoznania skarżący został wezwany do ich uprawdopodobnienia za pomocą stosownych dokumentów, co też uczynił w wyznaczonym terminie. W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że A.T. prowadzi gospodarstwo domowe wraz z matką oraz bratem zamieszkując w budynku o pow. [...] m2. Rodzina skarżącego utrzymuje się z emerytury jego matki w kwocie [...] zł brutto miesięcznie oraz prac dorywczych świadczonych przez wnioskodawcę i jego brata, których uzyskują oni dochód po około [...] zł. Skarżący będąc zarejestrowany w urzędzie pracy nie otrzymał w ciągu ostatnich dwóch miesięcy żadnych ofert pracy.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że obowiązujące przepisy ustanawiają zasadę odpłatności postępowania sądowego - art. 199 Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a.).

Przedstawione przez skarżącego okoliczności dotyczące stanu majątkowego jego rodziny w zestawieniu z treścią przywołanych wyżej przepisów nie pozwoliły stwierdzić, że jej sytuacja jest wyjątkowo ciężka, co uzasadniałoby przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie, nie mniej jednak uznano, iż A. T. zasługuje na zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym oznacza, że osoba, która je uzyska jest zwolniona z obowiązku świadczenia o charakterze daniny publicznoprawnej, a ponadto, z budżetu Państwa są wykładane środki na pokrycie występującego w jej imieniu fachowego pełnomocnika. Z tego też względu ustawodawca zadecydował o stworzeniu bardzo ostrych kryteriów, od zaistnienia których uzależnione jest przyznanie prawa pomocy w tym zakresie. W rozpoznawanej sprawie, pomimo że dochód rodziny skarżącego jest stosunkowo niski nie można stwierdzić, że sytuacja materialna jest ekstremalnie ciężka. Matka wnioskodawcy uzyskuje bowiem dochód ze stałego źródła, zaś sam skarżący i jego brat również są w stanie uzyskać środki ze świadczonych prac dorywczych. Nie można więc z całą pewnością powiedzieć, że A. T. nie ma żadnych możliwości zdobycia środków na pokrycie jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego. Nie sposób zarazem przyjąć, że wnioskodawca ma środki pozwalające na pokrycie całości tych kosztów. Z tego też względu zdecydowano, iż skarżący zasługuje na zwolnienie od kosztów sądowych, gdyż ma ograniczone możliwości ich zdobycia. W pozostałym zakresie wniosek oddalono mając na względzie treść przywołanego wyżej przepisu oraz okoliczności związane ze stanem materialnym wnioskodawcy.

Z tego też względu, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt