drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inspektor Sanitarny, Zawieszono postępowanie., III SA/Gd 470/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 470/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-02-14  
Data wpływu
2007-12-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Felicja Kajut /przewodniczący/
Anna Orłowska /sprawozdawca/
Elżbieta Kowalik-Grzanka
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 14 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut, Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka, Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Hanna Tarnawska, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 8 października 2007r. Nr [...] w przedmiocie: choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie

Sprawa będąca przedmiotem rozpoznania przez Sąd dotyczy skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 8 października 2007 r. wydanej, między innymi, na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115), która to decyzją utrzymano w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] nr [...] z dnia 30 sierpnia 2007 roku w przedmiocie choroby zawodowej.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt III SA/Kr 125/06 zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym "czy przepisy art.. 237 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz wykonawczego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 132, poz. 1115) są zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP". Przedmiotowe pytanie zostało zarejestrowane w Trybunale Konstytucyjnym pod sygnaturą P 23/07.

W myśl art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Stwierdzić należy, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od tego, czy przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115) zostaną uznane za zgodne z Konstytucją RP. Rozstrzygnięcie tej kwestii umożliwi merytoryczne rozpoznanie sprawy i stwierdzenie, czy zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem.

Mając na względzie powyższe okoliczności, Sąd orzekł na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt