drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi Administracyjne postępowanie Ochrona środowiska, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Łd 440/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 440/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Blewązka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Administracyjne postępowanie
Ochrona środowiska
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia: WSA Arkadiusz Blewązka po rozpoznaniu w dniu 8. sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Ś. i W. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

W dniu 7. maja 2008 r. M. i W. Ś. złożyli za pośrednictwem organu administracji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie salonu samochodowego z serwisem w Ł. przy ul. A 78.

Postanowieniem z dnia [...] Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. uwzględniło przedmiotową skargę i wniosło o umorzenie postępowania w sprawie.

Od powyższej skargi M. i W. Ś. pomimo wezwania Sądu nie uiścili wpisu sądowego w wysokości 100 zł. Ponadto w dniu 17. czerwca 2008 r. w drodze pisma procesowego skarżący cofnęli skargę na przedmiotowe postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł..

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Stosownie do treści przepisu art. 220 par. 1 ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem par. 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania [...]. W myśl par. 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Powyższe oznacza, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty.

W niniejszej sprawie skarżący, pomimo prawidłowego wezwania, nie uiścili wpisu sądowego w wyznaczonym terminie, a zatem nie uzupełnili braku fiskalnego skargi.

Dodatkowo podnieść należy, iż oświadczenie skarżących o cofnięciu skargi nie mogło skutkować umorzeniem postępowania w przedmiotowej sprawie w trybie przepisu art. 161 par. 1 pkt 1 p.p.s.a. ustawy, gdyż wniesiona skarga, jak powyżej wskazano, dotknięta była brakiem fiskalnym, dlatego w pierwszej kolejności rozstrzygnięciu podlegać musiała kwestia jego uzupełnienia.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 220 par. 3 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu.

A. T. –P.Powered by SoftProdukt