drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Nieruchomości, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Bk 295/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 295/08 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący/
Małgorzata Roleder
Stanisław Prutis /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Nieruchomości
Sygn. powiązane
I OSK 1165/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 261 poz 2603 art. 93 ust. 4 i 5
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prutis (spr.),, asesor WSA Małgorzata Roleder, Protokolant Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi W. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] opiniujące pozytywnie projekt podziału działki nr [...] położonej w Z. oddala skargę

Uzasadnienie

II SA/Bk 295/08

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem z dnia [...] marca 2008r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. utrzymało w mocy postanowienie Burmistrza Miasta Z. z dnia [...] stycznia 2008r. nr [...] opiniujące pozytywnie projekt podziału działki nr [...] położonej w Z., będącej współwłasnością H. G., H. W. i Z. B. i W. J. i J. W.

U podstaw tego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia:

Działając w trybie przepisów art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 261, poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Miasta Z. wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie zgodności proponowanego podziału przedmiotowej nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego.

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2008r. nr [...] Burmistrz Miasta Z. pozytywnie zaopiniował zgodność proponowanego podziału działki nr [...], w sposób przedstawiony na kopii mapy zasadniczej, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Z. w części obejmującej obszar położony przy ul. M., przylegający do cmentarza prawosławnego wojennego i granicy miasta, uchwalonego Uchwałą nr [...] Rady Miasta Z. z dnia [...] listopada 2003r. Organ wskazał w uzasadnieniu, że część działki nr [...] położona jest na terenie oznaczonym symbolem 01KL, który to teren będzie stanowić nową ulicę miejską o funkcji lokalnej. Przedstawiony projekt podziału ma na celu wydzielenie działki przeznaczonej pod projektowaną ulicę

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli W. W. i H. B. i podnieśli, że proponowany podział działki nr [...] jest dla nich krzywdzący i nie do przyjęcia. Wskazali, że prowadzą działalność gospodarczą i mają sprecyzowane plany wykorzystania tej działki w dalszej działalności. Ich zdaniem istnieje możliwość wykonania inwestycji bez uszczuplania działki stanowiącej ich własność poprzez przebudowę ul. M. Nadto podnieśli, że niepokoi ich fakt, że na każdej z dwóch otrzymanych z Urzędu Miejskiego mapek sytuacyjnych wynika znacząco inny podział działek. Na jednej mapce podział kończy się w połowie ich wjazdu na posesję, a na drugiej daleko poza wjazdem.

Postanowieniem z dnia [...] marca 2008r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.

W uzasadnieniu organ zważył co następuje:

Z treści uchwały nr [...] Rady Miasta Z. z dnia [...] listopada 2003r.oraz z kopii mapy zasadniczej z projektem podziału działki nr [...] wynika, że położona jest ona na terenie objętym ustaleniami tego planu a proponowany podział ma na celu wydzielenie działki przeznaczonej pod projektowaną nową ulicę miejską o funkcji lokalnej, oznaczoną na rysunku planu symbolem 01KL. Działka nr [...] ma być podzielona na działki nr [...] o pow. 1,0040 ha i nr [...] o pow. 0,0064 ha. Jedynie proponowana do wydzielenia działka nr [...] będzie przeznaczona pod projektowaną nowa ulicę miejską. Opiniowany podział w ocenie organu odwoławczego jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co czyni zadość wymaganiom art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Końcowo organ odniósł się do zarzutu dotyczącego różnych podziałów działek wynikających z map sytuacyjnych otrzymanych z Urzędu Miejskiego. Organ podniósł, że zarzut jest niezasadny, gdyż z dwóch kserokopii fragmentów map sytuacyjnych przedłożonych przez W. W. wynika, że jedna z nich stanowi wstępny projekt podziału działki nr [...] i jest załącznikiem do kwestionowanego postanowienia z dnia [...] stycznia 2008r., druga natomiast nie jest w ogóle opisana i prawdopodobnie stanowi projekt drogowy z uwzględnionymi wjazdami, nie zawiera jednak linii proponowanego podziału przedmiotowej działki.

W. W. wywiódł skargę na powyższe postanowienie oraz na postanowienie organu I instancji do sądu administracyjnego. W uzasadnieniu skargi powtórzył wszystkie zarzuty podniesione w zażaleniu a mianowicie podniósł, że proponowany podział działki nr [...] jest dla niego krzywdzący i nie do przyjęcia. Wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą i ma sprecyzowane plany wykorzystania tej działki w dalszej działalności. Jego zdaniem istnieje możliwość wykonania inwestycji bez uszczuplania działki stanowiącej jego własność poprzez przebudowę ul. M. Nadto podniósł, że niepokoi go fakt, że na każdej z dwóch otrzymanych z Urzędu Miejskiego mapek sytuacyjnych wynika znacząco inny podział działek. Na jednej mapce podział kończy się w połowie ich wjazdu na posesję, a na drugiej daleko poza wjazdem.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie i podniósł, że wszystkie postawione w skardze zarzuty podnoszone były w zażaleniu na postanowienie organu pierwszej instancji. Do zarzutów tych organ ustosunkował się szczegółowo w uzasadnieniu kwestionowanego postanowienia i nadal podtrzymuje swoje stanowisko. Dodatkowo zaznaczył, że przedstawione w skardze zarzuty oraz propozycje rozwiązania ciągów komunikacyjnych dotyczą ustaleń miejscowego planu a nie jego realizacji, co aktualnie ma miejsce i na tym etapie postępowania nie może być rozstrzygane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zważył co następuje:

Zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Burmistrza Miasta Z. z dnia [...] stycznia 2008r. nie naruszają prawa, dlatego skarga podlegała oddaleniu.

Przedmiotem postępowania było opiniujące postanowienie burmistrza miasta wydane w trybie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r., nr 261, poz. 2603 ze zm.) dotyczące zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego. Postanowienie podejmowane w trybie art. 93 ust. 4 jest częścią postępowania o zatwierdzenie podziału nieruchomości (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 września 1998r. sygn. SA/Rz 899/98 pub. OSP 1999, nr 5 poz. 106 oraz uchwałą składu pięciu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 marca 1999r., pub. OPK 1/99, ONSA 1999, nr 3, poz. 84).

Z treści przepisu art. 93 ust. 4 wynika, że zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent. Czyni to w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie (art. 93 ust.5 ). Przez zgodność z ustaleniami planu rozumie się stosownie do ust. 2 art. 93 zarówno zgodność z przeznaczeniem terenu, jak i możliwość zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.

Poza sporem w sprawie niniejszej pozostaje fakt tej zgodności – co ustaliły w sposób nie budzący wątpliwości organy obu instancji, którą to ocenę skład orzekający w pełni podziela.

Z akt sprawy wynika, że przedmiotowa nieruchomość nr [...] położona jest na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Z. w części obejmującej obszar położony przy ul. M., przylegający do cmentarza prawosławnego wojennego i granicy miasta, uchwalonym uchwałą nr [...] Rady Miasta Z. z dnia [...] listopada 2003r. Według zapisu planu zagospodarowania przestrzennego teren objęty podziałem został przeznaczony pod projektowaną nową ulicę miejską o funkcji lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KL. Stwierdzenie zgodności przyszłego podziału pod kątem przeznaczenia terenu pod budowę ulicy nie budzi zatem wątpliwości. Wątpliwości również nie budzi możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu zgodnie z ustaleniami planu.

W wyniku podziału nieruchomości nr [...] powstaną dwie działki: jedna pod projektowaną ulicę nr [...] o powierzchni 64 m 2 oraz druga nr [...] o powierzchni 10040 m2 objęta zapisem C15P.obejmującym obszary przemysłowe.

W świetle powyższego brak jest podstaw do podważenia oceny organów administracyjnych w zakresie dopuszczalności podziału w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Legalności zaskarżonego postanowienia nie podważają zarzuty podniesione w skardze, albowiem dotyczą planu miejscowego i same w sobie nie podważają prawidłowości postanowienia opiniującego podział nieruchomości dokonany na podstawie tego planu. W tym miejscu wskazać należy, że postanowienie opiniujące podział nieruchomości podejmowane jest na podstawie ustaleń planu miejscowego wobec czego byt prawny opinii jest ściśle związany z mocą obowiązującą tego planu. Oznacza to, że jedynie w razie zmiany planu lub jego uchylenia, postanowienie opiniujące, wydane na jego podstawie przestaje być aktualne a co za tym idzie przestaje wiązać organ orzekający o podziale nieruchomości, który to organ w dacie podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia projektu orzeka już na podstawie nowego planu miejscowego. Z powyższego wynika, że jedynie skuteczne zakwestionowanie legalności planu miejscowego w postępowaniu którego przedmiotem będzie ten plan, w terminie poprzedzającym wydanie rozstrzygnięcia o podziale nieruchomości będzie miało wpływ na treść tego rozstrzygnięcia.

Wobec powyższego, Sąd oddalił skargę, jako niezasadną – art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt