drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę kasacyjną, II SAB/Ke 11/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ke 11/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-26  
Data wpływu
2008-02-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 173 par. 1, art. 175 par. 1, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. P. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie remontu ogrodzenia postanawia odrzucić skargę kasacyjną Z. P.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę Z. P. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 5 maja 2008r. wraz z pouczeniem o sposobie i terminie jego zaskarżenia. Skargę kasacyjną /mylnie nazwaną skargą/ od tego postanowienia osobiście sporządził i wniósł Z. P

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm./ zwanej dalej uppsa od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W myśl art. 175 § 1 uppsa skarga kasacyjna powinna być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Z kolei art. 178 uppsa stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną. Z uwagi na to, że skarga kasacyjna nie została sporządzona przez uprawniony do tego podmiot, należało ją uznać za niedopuszczalną. Powyższe skutkuje jej odrzuceniem, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 178 uppsa.Powered by SoftProdukt