drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Po 798/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 798/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Małgorzata Bejgerowska. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1, art. 83 par. 2, art. 58 par. 1 pkt 2 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

ISA/Po 798/08 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący Asesor sądowy Małgorzata Bejgerowska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D R na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zawiadomienia o właściwości prokuratury rejonowej w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa p o s t a n a w i a odrzucić skargę Małgorzata Bejgerowska

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] DR wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], nr [...], w przedmiocie zawiadomienia o właściwości prokuratury rejonowej w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Z akt sprawy wynika bezspornie, że zaskarżone postanowienie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu [...] wraz z pouczeniem o sposobie oraz terminie jego zaskarżenia.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej P.p.s.a.) skargę wnosi się, za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję, w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia skarżącemu decyzji będącej przedmiotem skargi. Ostatni dzień, 30 - dniowego terminu, do wniesienia skargi w niniejszej sprawie przypadałby na [...] - [...], w myśl jednak przepisu art. 83 § 2 P.p.s.a., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zatem dla zachowania ustawowego terminu do wniesienia skargi skarżący winien ją złożyć najpóźniej w dniu [...]. Z akt sprawy wynika natomiast, że skarga została złożona - nadana w urzędzie pocztowym - w dniu [...]. Z powyższego wypływa wniosek, że skarżący wniósł skargę z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia.

Wniesienie skargi w terminie stanowi podstawową przesłankę dopuszczalności skargi, czyli warunek prawidłowego zaskarżenia określonego aktu lub czynności. Nie ulega zatem wątpliwości, że skarga wniesiona do sądu administracyjnego z naruszeniem terminu procesowego jest dotknięta wadą formalną, uzasadniającą jej odrzucenie.

Przepis art. 58 § 1 w pkt. 2 P.p.s.a. stanowi, że Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia i taka sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie. W oparciu o treść art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 i art. 58 § 3 powołanej powyżej ustawy - P.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Małgorzata BejgerowskaPowered by SoftProdukt