drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Prawo pomocy, Inspektor Transportu Drogowego,  , VI SA/Wa 2286/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 2286/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-18  
Data wpływu
2007-12-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Siwek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Transportu Drogowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2, art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganej licencji i bez wymaganego zezwolenia p o s t a n a w i a: - zwolnić J. S. od kosztów sądowych

Uzasadnienie

Skarżący, J. S., złożył w dniu 25 lutego 2008 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganej licencji i bez wymaganego zezwolenia.

Z informacji podanych w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz z nadesłanych przez J. S. dokumentów wynika, iż skarżący pozostaje

we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną i dwójką nieletnich dzieci.

Skarżący uzyskuje dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, który w roku 2007 wyniósł [...] zł (załączono kserokopię PIT-36 oraz PIT/B za rok 2007). Ponadto skarżący w roku 2008 do miesiąca lutego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej poniósł stratę w wysokości [...] zł (załączono sporządzone przez doradcę podatkowego obliczenie dochodu).

Także żona skarżącego uzyskuje dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, który w roku 2007 wyniósł [...] zł (załączono kserokopię PIT-36 za rok 2007). Ponadto żona skarżącego w roku 2008 do miesiąca lutego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej poniosła stratę w wysokości [...] zł. (załączono sporządzone przez doradcę podatkowego obliczenie dochodu).

Jak wskazują wyjaśnienia skarżącego stałe miesięczne wydatki skarżącego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym sięgają kwoty ok. 200 zł, obejmując wydatki na energię, gaz i wodę.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Jak podnosi w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy (II CZ 104/84) ubiegający się o pomoc w postępowaniu przed sądem winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W sytuacji, gdy skarżący oraz jego żona ponoszą straty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zważając na konieczność pokrycia niezbędnych kosztów utrzymania (w tym wydatków związanych z zabezpieczeniem potrzeb dzieci), zasadne jest przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez

zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych.

W związku z powyższym, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2

pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt