drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Celnej, Zawieszono postępowanie., I SA/Gd 99/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 99/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-06-17  
Data wpływu
2008-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alicja Stępień /przewodniczący sprawozdawca/
Ewa Kwarcińska
Sławomir Kozik
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.125 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 17 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Zalewska, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi "Firmy A" s.c. A.W., I. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru postanawia: zawiesić postępowanie

Uzasadnienie

W dniu [...] Dyrektor Izby Celnej wydał decyzję nr [...], którą utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego określającą spółce "A" kwotę wynikającą z długu celnego oraz decyzję nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru.

Od decyzji, której przedmiotem było określenie kwoty długu celnego wspólnicy spółki cywilnej – A.W.P. i I.B. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwestionując fakt uznania spółki za dłużnika celnego.

W następstwie rozpoznania sprawy, wyrokiem z dnia [...], wydanym w sprawie o sygn. akt [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę uznając trafność stanowiska zaprezentowanego przez organ odwoławczy. Wyrok ten jest nieprawomocny.

Pismem z dnia 4 stycznia 2008 r. "A" s.c. A.W.P., I.B. wniosła do tutejszego Sądu skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru. W uzasadnieniu skargi spółka podniosła, że niezasadnie została uznana za dłużnika celnego, a w konsekwencji decyzja o obciążeniu spółki podatkiem od towarów i usług nie powinna zostać wydana.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, ze zm.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z sytuacją, w której rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania mamy do czynienia wówczas, gdy orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia występującego w sprawie, może wpływać na wynik postępowania, a tym samym uzasadnia celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu widzenia możliwości realizacji celu postępowania sądowoadministracyjnego i ma bezpośredni wpływ na wynik tego postępowania. Jest to zagadnienie odrębne od sprawy sądowoadministracyjnej, na tle której wystąpiło.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Jak wynika z treści art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej zwaną ustawą o VAT, w przypadku importu towarów, podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła. Obowiązek uiszczenia cła związany jest przy tym z ciążącym na określonym podmiocie długiem celnym, więc podatnikiem w przypadku importu jest ten podmiot, który jest dłużnikiem celnym (na którym ciąży dług celny).

Za takiego dłużnika, na mocy art. 205 ust. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny organy celne uznały spółkę "A". Stanowisko to zostało również zaaprobowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt [...], natomiast w rozpoznawanej sprawie organy podatkowe określiły spółce "A" wysokość podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów, a podstawą takiej decyzji było uprzednie uznanie tej spółki za dłużnika celnego.

W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność zawieszenia postępowania do czasu uprawomocnienia się wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt [...], z uwagi na prejudycjalność tego rozstrzygnięcia. Zwrócenia uwagi wymaga bowiem, że pomiędzy obiema sprawami istnieje zależność tego rodzaju, iż w przypadku uznania, że zobowiązanym do pokrycia długu celnego był inny podmiot niż skarżąca spółka, nie istniałyby podstawy do określenia spółce "A" wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług, albowiem spółka ta nie byłaby podatnikiem w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy o VAT. Przedwczesne byłoby więc w chwili obecnej orzekanie o słuszności rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Celnej bez uprzedniego ustalenia, czy spółka "A" prawidłowo została uznana za dłużnika celnego.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt