drukuj    zapisz    Powrót do listy

6129 Inne o symbolu podstawowym 612, Administracyjne postępowanie, Główny Geodeta Kraju, Odrzucono skargę kasacyjną, IV SA/Wa 1417/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1417/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-11  
Data wpływu
2007-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
I OZ 620/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18
I OZ 33/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-31
I OZ 530/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18
I OZ 829/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
Skarżony organ
Główny Geodeta Kraju
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: asesor WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej E. L., J. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o odrzuceniu skarg na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] czerwca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

W piśmie z dnia 21 marca 2008 r., E. L., J. L. i J. L. zaskarżyli w całości postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 1417/07 o odrzuceniu skarg na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] czerwca 2007 r. Nr [...] wydanej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w M. z dnia [...] marca 1990 r. w sprawie ustalenia wyników klasyfikacji uzupełniającej gruntów przeprowadzonej we wsi P. w 1989 r.

Sąd zważył, co następuje.

Powołane pismo z dnia 21 marca 2008 r. zatytułowane zostało: "Wniosek-zażalenie wraz ze skargą", co w świetle dalszej jego treści należy uznać za skargę kasacyjną od postanowienia Sądu z dnia 14 marca 2008 r.

Z art. 173 §2 i art. 175 §1 i §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) wynika, że strona może złożyć skargę kasacyjną, która musi być jednak sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Obowiązek sporządzenia skargi kasacyjnej nie dotyczy sytuacji, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

W piśmie Sądu z dnia 17 marca 2008 r., przy którym przesłane zostały skarżącym odpisy postanowienia Sądu z dnia 14 marca 2008 r., zawarte było pouczenie o sposobie sporządzenia skargi kasacyjnej. Mimo to, skarga zawarta w piśmie skarżących z dnia 21 marca 2008 r., nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, i nie wynika z akt, aby skarżący spełniali ustawowe warunki do samodzielnego jej sporządzenia, dlatego na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt