drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie zażalenia, Rada Miasta, *Odrzucono zażalenie
*Odrzucono zażalenie, II SA/Wr 403/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 403/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-07-07  
Data wpływu
2006-06-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Zygmunt Wiśniewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 121/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22
II OZ 1053/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30
II OSK 1774/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-12
II OZ 127/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22
II OSK 2029/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-14
II OSK 1838/09 - Postanowienie NSA z 2010-09-17
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
*Odrzucono zażalenie
*Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw. z art. 197 par. 2, art. 133 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z.R. i A.R. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt II SA/Wr 403/06 w sprawie ze skargi Z.R. i A.R. na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. z dnia [...] Nr [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ś. postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Kwestionowanym przez skarżących postanowieniem z dnia 26 maja 2008 r., podjętym na podstawie art. 133 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowił otworzyć na nowo zamkniętą rozprawę, a nowy termin wyznaczyć z urzędu celem wezwania organu do uzupełnienia żądnych dokumentów.

Zażalenie, w myśl art. 194 § 1 w/w ustawy, może być wniesione na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienie, którego przedmiotem jest: 1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu; 2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; 3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; 4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; 5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; 6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 7) odrzucenie skargi kasacyjnej; 8) odrzucenie zażalenia; 9) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej; 10) ukaranie grzywną.

Powyższy przepis nie przewiduje zatem wniesienia zażalenia na postanowienie o otworzeniu na nowo zamkniętej rozprawy celem wezwania organu do uzupełnienia żądnych dokumentów. Takiej możliwości nie daje również powołany art. 133 w/w ustawy.

Stąd też uznano wniesione zażalenie za niedopuszczalne, wobec czego należało je odrzucić po myśli art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że pismami z dnia 30 czerwca i 3 lipca 2008 r. zarówno skarżący, jak pełnomocnik Z.R., cofnęli zażalenie z uwagi na wyznaczenie nowego terminu rozprawy. Gdyby zatem zażalenie było dopuszczalne, postępowanie zażaleniowe podlegałoby zakończeniu w inny sposób, tj. zostałoby umorzone na postawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 197 § 2 i art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt