drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Inne, Inspektor Kontroli Skarbowej, Sprostowano omyłkę, III SA/Wa 199/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 199/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-09  
Data wpływu
2008-01-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maciej Kurasz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Inspektor Kontroli Skarbowej
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.153par. 1 i art. 156 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Maciej Kurasz, po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. [...] na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] października 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania p o s t a n a w i a sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 199/08 w ten sposób, że określenie "(spr.)" oznaczające sędziego sprawozdawcę umieścić przy nazwisku asesora WSA Macieja Kurasza zamiast przy nazwisku sędziego WSA Małgorzaty Długosz-Szyjko

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.)- zwanej P.p.s.a., Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Instytucja sprostowania służy wyeliminowaniu z obiegu prawnego wadliwych orzeczeń, a tym samym zagwarantowaniu pewności obrotu prawnego. Przedmiotem sprostowania wyroku mogą być w związku z tym takie nieprawidłowości, które mają oczywisty charakter. W żadnej natomiast mierze sprostowanie nie może prowadzić do zmiany zapadłego rozstrzygnięcia. Oczywistość wadliwości może jednak wynikać tak z samej natury niedokładności, błędu lub omyłki, jak też z porównania ich z innymi niebudzącymi wątpliwości okolicznościami.

W niniejszej sprawie z zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy i protokołu rozprawy wynika, że umieszczenie w sentencji wyroku określenia "(spr.)" oznaczającego sędziego sprawozdawcę obok nazwiska Sędziego WSA Małgorzaty Długosz – Szyjko było wynikiem oczywistej omyłki, bowiem sprawozdawcą w niniejszej sprawie był asesor WSA Maciej Kurasz.

Wobec oczywistości zaistniałej omyłki, nieprawidłowe wskazanie sędziego sprawozdawcy uznać należało za błąd podlegający wyeliminowaniu w drodze sprostowania.

Stosownie do tego na mocy art. 156 § 1 i 2 P.p.s.a, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt