drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Bk 408/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 408/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2006-02-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-12-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Janusz Lewkowicz /sprawozdawca/
Józef Orzel /przewodniczący/
Włodzimierz Witold Kędzierski
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Janusz Lewkowicz, , , po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] listopada 2005 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

T. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Białymstoku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] listopada 2005 r., Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.

Zarządzeniem z dnia 5 stycznia 2006 roku, skarżący został wezwany do uzupełnienia w terminie tygodniowym braków skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 złotych, pod rygorem jej odrzucenia.

Odbiór wezwania przesłanego na podany w skardze adres skarżący potwierdził w dniu 17 stycznia 2006 r. Wyznaczony przez S(d 7- dniowy termin do uzupełnienia braków skargi w myśl postanowień art. 82 i art. 83 ( 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) upłynął z dniem 24 stycznia 2006 r. W terminie tym wpis nie został uiszczony. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie został uiszczony wpis od skargi, Sąd skargę odrzuca - art. 220 § 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt