drukuj    zapisz    Powrót do listy

6343 Świadczenia pieniężne z tytuły pracy przymusowej, Odrzucenie skargi, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Odrzucono skargę, II SA/Go 493/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 493/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-08-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Mirosław Trzecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6343 Świadczenia pieniężne z tytuły pracy przymusowej
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.58 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie WIkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Trzecki po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Decyzją [...] Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działając na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 1 oraz art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395 ze zm.)w związku z wnioskiem S.A. dnia 12 lipca 2007 r. o przyznanie uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej, orzekł o odmowie przyznania w/w uprawnień.

W wyniku złożonego przez S.A. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzją [...] Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działając na podstawie art. 138 § 2 w zw. z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395 ze zm.), uchylił decyzję własną [...] oraz przekazał sprawę z wniosku z dnia 12 lipca 2007 r. do rozpoznania w trybie art. 154 kpa.

Decyzja doręczona została S.A., w związku z nieobecnością adresata w sposób zastępczy, czyli synowej - B.A., jako dorosłemu domownikowi, w dniu 8 lutego 2008 r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, k. 178 akt administracyjnych).

Na powyższą decyzję pismem z dnia 16 czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego - 23 czerwca 2008 r., k. 9 akt sądowych sprawy) S.A. wniósł za pośrednictwem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

W odpowiedzi na skargę Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniósł o odrzucenie w/w skargi wskazując, iż upłynął termin do wniesienia skargi. Organ zaznaczył, iż zaskarżona decyzja z dnia 31 stycznia 2008 r. doręczona została skarżącemu w dniu 8 lutego 2008 r., podając jednocześnie, iż skarżący został pouczony o możliwości i terminie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Na wstępie podkreślić należy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny rozpoznaje skargę merytorycznie tylko wówczas, gdy ustali, że zaistniały lub zostały zachowane przez skarżącego przesłanki dopuszczalności zaskarżenia określonego aktu lub czynności organu administracji publicznej. Jedną z takich przesłanek jest zachowanie wymaganego terminu do złożenia skargi.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 p.p.s.a skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Termin ten jest terminem ustawowym, który nie może być wydłużany, ani skaracany. W myśl art. 85 p.p.s.a czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę (w tym przypadku wniesienie skargi) po upływie terminu jest bezskuteczna, chyba że na skutek złożonego przez stronę wniosku, który uznany zostanie za zasadny, Sąd orzeknie o przywróceniu terminu do wniesienia skargi.

W przedmiotowej sprawie zaskarżona decyzja z dnia [...], doręczona została skarżącemu prawidłowo w dniu 8 lutego 2008 r. Dniem, w którym upłynął termin do wniesienia skargi był 10 marca 2008 r. S.A. natomiast wniósł na powyższą decyzję skargę w dniu 23 czerwca 2008 r. (data nadania przesyłki), nie składając jednocześnie wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, iż w niniejszej sprawie skarga wniesiona została przez skarżącego z uchybieniem trzydziestodniowemu terminowi do dokonania wymaganej czynności, a tym samym zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 2 ppsa należało orzec o jej odrzuceniu.Powered by SoftProdukt