drukuj    zapisz    Powrót do listy

6340 Potwierdzenie represji, Odrzucenie skargi, Minister Sprawiedliwości, Odrzucono skargę, VIII SA/Wa 258/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 258/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Wojciech Mazur /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6340 Potwierdzenie represji
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Minister Sprawiedliwości
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Wojciech Mazur po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.J. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego represje postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

R.J. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego represje.

Pismem z dnia 13 maja 2008 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł, pouczając, że czynności tej należy dokonać w terminie siedmiu dni od doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy wezwanie do wpisu doręczone zostało skarżącemu w dniu 20 maja 2008 r., (zwrotne potwierdzenia odbioru w aktach).

Należy stwierdzić, że dotychczas skarżący nie uiścił wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z tym, że w wymaganym terminie wpis nie został uiszczony skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 wymienionej wyżej ustawy.Powered by SoftProdukt