drukuj    zapisz    Powrót do listy

6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych, Inne, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, VI SA/Wa 1527/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1527/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-17  
Data wpływu
2007-08-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Czarnecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II GSK 955/08 - Wyrok NSA z 2009-05-19
Skarżony organ
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Treść wyniku
Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.156
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki po rozpoznaniu z urzędu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2008 r. sprostowania błędu pisarskiego w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2008 r. uchylającego decyzję administracyjną Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie Ramowej Oferty usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych postanawia: sprostować błąd pisarski w wyroku w ten sposób, że w podanej sygnaturze akt "VI SA/Wa 1527/08" w miejsce liczby określającej rok "08" wpisać liczbę "07".

Uzasadnienie

Na skutek oczywistego błędu pisarskiego w sygnaturze akt w wyroku wpisano rok "08" zamiast "07". Sąd z urzędu zauważył zaistniały błąd pisarski, który nie spowodował zmiany co do rozstrzygnięcia zawartego w wyroku, bowiem nie dotyczył ustaleń faktycznych lub mylnego zastosowania przepisów prawa.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 156 § l i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt