drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Prezydent Miasta, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 772/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 772/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Paweł Groński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA - Paweł Groński po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia "[...]", S.G., Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...], Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...], Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...], A.A., A. i M.S., E.G. i J.M. reprezentowanych przez radcę prawnego Z.J. na decyzję Prezydenta [...] z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi [...] S.A. pozwolenia na budowę postanawia -odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu 13 maja 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga Stowarzyszenia "[...]", S.G., Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...], Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...], Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...], A.A., A. i M.S., E.G. i J.N. na decyzję Prezydenta [...] z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi [...] S.A. pozwolenia na budowę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. (dalej ppsa) skargę do sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 ppsa).

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest decyzja Prezydenta [...], czyli organu pierwszej instancji, od której przysługiwał środek zaskarżenia w postaci odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia do organu wyższego stopnia - Wojewody [...]. O możliwości wniesienia odwołania Prezydent [...] pouczył w zaskarżonej decyzji.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że rozpatrywana skarga została złożona do Sądu przed wyczerpaniem środków zaskarżenia i – jako niedopuszczalna – powinna ulec odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 52 § 1 ppsa, orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt