drukuj    zapisz    Powrót do listy

6197 Służba Celna, Służba celna, Dyrektor Izby Celnej, Uchylono decyzję I i II instancji, II SA/Wa 501/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 501/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Mierzejewska
Janusz Walawski /przewodniczący sprawozdawca/
Maria Werpachowska
Symbol z opisem
6197 Służba Celna
Hasła tematyczne
Służba celna
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Uchylono decyzję I i II instancji
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 156 poz 1641 art. 65, 68 ust. 1
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Janusz Walawski (spr.), Sędziowie WSA - Maria Werpachowska, - Anna Mierzejewska, Protokolant - Agnieszka Kolasa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi S. M. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Służby Celnej 1) uchyla zaskarżone orzeczenie oraz utrzymane nim w mocy orzeczenie organu I instancji, 2) określa, że zaskarżone orzeczenie nie podlega wykonaniu w całości

Uzasadnienie

Dyrektor Izby Celnej w W., działając na podstawie art. 437 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) i art. 79 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 z póżn. zm.) w dniu [...] lutego 2008 r. wydał orzeczenie dyscyplinarne nr [...], którym utrzymał w mocy orzeczenie dyscyplinarne Naczelnika Urzędu Celnego [...] nr [...] o uznaniu S. M. winnym naruszenia obowiązków służbowych określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Służbie Celnej, polegającym na nierzetelnym przeprowadzeniu doraźnej kontroli celnej o dopuszczeniu do obrotu samochodu osobowego, poprzez nierzetelne ustalenie i opis stanu faktycznego, zaniechanie zbadania kwestii związanej z wyłączeniem funkcjonariuszy celnych w związku z faktem, że przedmiotowy samochód został zgłoszony do odprawy przez bezpośredniego przełożonego oraz zaniechanie w zaistniałej sytuacji, powiadomienia o którym mowa w § 21 ust. 2 decyzji nr 28 Szefa Służby Celnej z dnia 28 października 2002 r. w sprawie funkcjonowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Służbie Celnej. W ocenie organu zebrany w sprawie materiał dowodowy był wystarczający do uznania obwinionego funkcjonariusza winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany.

Orzeczenie dyscyplinarne organu odwoławczego stało się przedmiotem skargi wniesionej przez S. M. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której zarzucił, że zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa materialnego i procesowego, tj. ustawy o Służbie Celnej, ustawy - Kodeks postępowania karnego (art. 4, art. 5 § 2, art. 7 w zw. z art. 167 i art. 170, art. 74, art. 92, art. 128 w zw. z art. 84 § 1, art. 139 § 1, art. 140, art. 439 § 1 pkt 1 w zw. z art. 40 § 1 pkt 1, art. 313 § 2 w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 o Służbie Celnej, art. 439 § 3, art. 452 § 1) i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 31 ust. 3 w zw. z art. 70 ust. ustawy o Służbie Celnej). Podnosząc te zarzuty, wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia dyscyplinarnego oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia organu pierwszej instancji.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał argumenty przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Na wstępie stwierdzić należy, że kluczową kwestią, którą należało przesądzić było, czy w rozpoznawanej sprawie doszło do przedawnienia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 z późn. zm.) postępowanie dyscyplinarne wszczyna osoba uprawniona do orzekania kar dyscyplinarnych. Natomiast art. 68 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez odpowiedniego naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby celnej lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych wiadomości o naruszeniu obowiązków służbowych przez funkcjonariusza celnego ani po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów osobą uprawnioną do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do skarżącego był Naczelnik Urzędu Celnego [...], który w dniu [...] września 2006 r. wydał postanowienie nr [...] o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do skarżącego.

Termin do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego rozpoczyna bieg od dnia powzięcia przez przełożonego dyscyplinarnego wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego. Upływ tego terminu stanowi okoliczność, która wyłącza możliwość wszczęcia tego postępowania. Rozpoczęcie biegu przedmiotowego terminu zostało przez ustawodawcę związane z powzięciem, przez przełożonego dyscyplinarnego, wiadomości o popełnieniu przez funkcjonariusza przewinienia dyscyplinarnego, a zatem początkową datę biegu tego terminu wyznacza dzień uzyskania takiej wiadomości. Przy czym chodzi tu o powzięcie tej wiadomości po raz pierwszy.

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego jednoznacznie wskazuje, iż osoba uprawniona do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zakończonego zaskarżonym orzeczeniem dyscyplinarnym, powzięła po raz pierwszy wiadomość o naruszeniu przez skarżącego obowiązków służbowych w dniu [...] sierpnia 2005 r., tj. po zapoznaniu się z wystąpieniem pokontrolnym, będącym konsekwencją przeprowadzonej kontroli doraźnej, w której uczestniczył skarżący. Fakt ten został potwierdzony na rozprawie przez pełnomocnika organu. Oznacza to, że od tej daty powinien być liczony termin do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej.

Zestawienie daty wydania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do skarżącego i powzięcia wiadomości o naruszeniu przez niego obowiązków służbowych pozwala stwierdzić, że organ naruszył dyspozycję art. 68 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej, bowiem nastąpił upływ terminu określony w tym przepisie.

Podkreślić należy, że instytucja przedawnienia karalności w postępowaniu dyscyplinarnym opiera się na przekonaniu, że po upływie przedmiotowego terminu ukaranie funkcjonariusza jest niecelowe.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odstąpił od badania zasadności podniesionych w skardze zarzutów i na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i art. 132 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt