drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Nieruchomości, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Lu 279/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 279/08 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-06-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Grażyna Pawlos-Janusz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Nieruchomości
Sygn. powiązane
I OSK 1276/08 - Wyrok NSA z 2009-09-16
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 261 poz 2603 art. 97 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Ibrom, Sędziowie Sędzia NSA Witold Falczyński, Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz (sprawozdawca), Protokolant Asystent sędziego Jakub Polanowski, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi D. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości oddala skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 7 [...] 2008 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania D. S. od decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia 16 [...] 2007 r., znak: [...], zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w L. przy ul. [...], oznaczonej jako działka nr ewid. [...] o pow. 0,3651 ha – utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Kolegium wyjaśniło, że umową przedwstępną z dnia 1 czerwca 2006 r., Rep. A nr [...] L. S. i D. S. zobowiązali się do zawarcia z "A" S. A. w [...] do 31 grudnia 2006 r. umowy sprzedaży swoich udziałów (po ½) w nieruchomości stanowiącej działkę nr [...] o obszarze 0,3813 ha położonej w L. przy ul. [...], objętej księgą wieczystą Kw nr [...]. W umowie tej L. S. i D. S. udzielili Spółce pełnomocnictwa do reprezentowania ich przed wszystkimi organami państwowymi i samorządowymi w sprawach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem inwestycji na wskazanej wyżej działce nr [...], w szczególności do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę. Do umowy przenoszącej własność udziału należącego do D. S. nie doszło w wyznaczonym umową terminie, a swój udział przeniósł na "A" S.A. jedynie L. S..

Decyzją z dnia 12 [...] 2006 r. znak: [...] Prezydent Miasta L. zatwierdził z urzędu podział omawianej nieruchomości oznaczonej nr [...] na działkę nr [...] o pow. 0,0162 ha i działkę nr [...] o pow. 0,3651 ha.

W dniu 25 stycznia 2007 r. D. S. złożył "A" S.A. oświadczenie o odwołaniu w całości swojego pełnomocnictwa udzielonego Spółce w przedwstępnej umowie z dnia 1 czerwca 2006 r.

Wyrokiem z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt [...] Sąd Okręgowy w [...] zobowiązał D. S. do wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 1 czerwca 2006 r. i zawarcia z "A" S. A. w [...] umowy sprzedaży przysługującego mu udziału wynoszącego ½ części przedmiotowej nieruchomości nr [...].

Prezydent Miasta L., po rozpoznaniu wniosku [...] S.A. z dnia 30 maja 2007 r., decyzją z dnia 16 [...] 2007 r., znak: [...], zatwierdził podział nieruchomości położonej w L. przy ul. [...], oznaczonej jako działka nr ewid. [...] na działki: [...].

Utrzymując w mocy decyzję organu pierwszej instancji Kolegium podkreśliło, że na skutek zbycia przez L. S. udziału w przedmiotowej nieruchomości nr [...], "A" S.A. stała się jej współwłaścicielem w ½ części i była nim w dacie złożenia wniosku. Pozostały udział w tej nieruchomości przeszedł na własność Spółki w dacie wydania przez Sąd Apelacyjny w [...] wyroku z dnia 21 listopada 2007 r., sygn. akt [...], oddalającego apelację D. S. od wyroku Sądu Okręgowego w [...] z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt [...] i nadania temu wyrokowi klauzuli wykonalności w dniu 7 stycznia 2008 r. Nadanie przez sąd klauzuli poprzedzone zostało wykonaniem w dniu 10 grudnia 2007 r. przez "A" S.A. świadczenia wzajemnego. Wprawdzie wniosek podziałowy z dnia 30 maja 2007 r., wbrew art. 97 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, złożony został tylko przez jednego ze współwłaścicieli, lecz wobec uzyskania przez Spółkę w trakcie postępowania odwoławczego prawa własności do całej dzielonej nieruchomości, Kolegium przyjęło, że nastąpiło sanowanie braków tego wniosku, a wymóg określony w art. 97 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami został dochowany.

Skargę do sądu administracyjnego wniósł D.S., domagając się uchylenia lub stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. Skarżący podniósł, iż zaskarżona decyzja rażąco narusza art. 97 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdyż przepisy nie przewidują możliwości sanowania niezgodnego z prawem wniosku podziałowego. Organ pierwszej instancji wydał decyzję o podziale nieruchomości, pomimo, iż w dniu 26 marca 2007 r. skarżący poinformował organ o odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego "A" S.A.

Na rozprawie przed Sądem w dniu 18 czerwca 2008 r. skarżący zarzucił również, iż Sąd Apelacyjny w [...] nie nadał klauzuli wykonalności wyrokowi tego Sądu z dnia 21 listopada 2007 r., sygn. akt [...] oraz złożył postanowienie Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 30 kwietnia 2008 r., sygn. akt [...], o wstrzymaniu wykonania powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] i wyroku Sądu Okręgowego w [...] z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt [...].

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje kontrolę zaskarżonej decyzji w zakresie jej zgodności z prawem.

Zaskarżona decyzja prawa nie narusza, a zatem skargi na tę decyzję nie można uznać za zasadną.

W świetle przepisu art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. 261, poz. 2603 ze zm.), dalej: "ustawa", podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

W niniejszej sprawie jest bezspornym, że "A" S. A. w [...] składając w dniu 30 maja 2007 r. do organu pierwszej instancji wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości położonej w L. przy ul. [...], oznaczonej jako działka nr ewid. [...] o pow. 0,3651 ha, była współwłaścicielem w ½ części przedmiotowej nieruchomości, zaś udział w pozostałej części nieruchomości był własnością skarżącego D. S.. Bezspornym jest również, że Sąd Apelacyjny w [...] wyrokiem z dnia 21 listopada 2007 r., [...], oddalił apelację D. S. od wyroku Sadu Okręgowego w [...] z dnia 25 maja 2007 r., [...], którym zobowiązano skarżącego do wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 1 czerwca 2006 r., zawartej w Kancelarii Notarialnej notariusz [...] i do zawarcia z "A" S. A. w [...] umowy sprzedaży całego przysługującego mu udziału wynoszącego 1/2 części omawianej nieruchomości, stanowiącej działkę nr [...], za cenę oznaczoną w umowie przedwstępnej.

W świetle art. 64 k.c., prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Zgodnie zaś z art. 1047 § 1 i 2 k.p.c., jeżeli dłużnik jest obowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenie dłużnika. Jeżeli złożenie oświadczenia woli jest uzależnione od świadczenia wzajemnego wierzyciela, skutek wymieniony w paragrafie poprzedzającym powstaje dopiero z chwilą prawomocnego nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności.

W rozpoznawanej sprawie złożenie przez D. S. oświadczenia woli o sprzedaży na rzecz "A" S.A. udziału w przedmiotowej nieruchomości, uzależnione było od spełnienia świadczenia wzajemnego przez spółkę "A" S.A. jakim była zapłata ceny udziału. Świadczenie to spełnione zostało w dniu 10 grudnia 2007 r., czego dowodem jest polecenie przelewu na rachunek bankowy D. S., wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w [...] z dnia 25 maja 2007 r. sygn. akt [...], kwoty [...] zł, stanowiącej cenę za przedmiotowy udział.

Z akt sprawy wynika, iż wbrew twierdzeniom skarżącego Sąd Apelacyjny w [...] nadał w dniu 7 stycznia 2008 r. klauzulę wykonalności powołanemu wyżej wyrokowi z dnia 21 listopada 2007 r., [...]. W aktach tych znajduje się bowiem odpis omawianego wyroku opatrzony urzędową pieczęcią stwierdzającą nadanie temu orzeczeniu klauzuli wykonalności (k. 35 akt administracyjnych sprawy).

Tym samym, wobec nadania wyrokowi Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 21 listopada 2007 r., [...], klauzuli wykonalności, spółka [...] S.A. stała się wyłącznym właścicielem przedmiotowej nieruchomości.

Należy również podkreślić, że w dacie wydania zaskarżonej decyzji nie istniało postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]. Złożone przez skarżącego na rozprawie przed Sądem w dniu 18 czerwca 2008 r. postanowienie Sądu Apelacyjnego w [...] o wstrzymaniu wykonania powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] i wyroku Sądu Okręgowego w [...] z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt [...], zostało wydane w dniu 30 kwietnia 2008 r., a więc po zakończeniu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie.

Prawidłowe było zatem stwierdzenie Kolegium, iż wobec uzyskania przez "A" S. A. w [...] prawa własności do całej dzielonej nieruchomości w trakcie postępowania odwoławczego, nastąpiło sanowanie złożonego z naruszeniem art. 97 ust. 2 ustawy wniosku podziałowego z dnia 30 maja 2007 r.

Niezasadny jest zarzut skarżącego, iż przepisy ustawy nie przewidują możliwości sanowania niezgodnego z prawem wniosku podziałowego.

Nie ulega wątpliwości, że wniosek "A" S.A. z dnia 30 maja 2007 r. o zatwierdzenie projektu podziału przedmiotowej nieruchomości został wniesiony z uchybieniem art. 97 ust. 2 ustawy, tj. przez jednego ze współwłaścicieli dzielonej nieruchomości. Skarżący D. S. nie zawarł bowiem w zakreślonym umową przedwstępną terminie umowy przenoszącej własność przysługującego mu udziału w nieruchomości oznaczonej nr [...] (z której w wyniku podziału wydzielono działki nr [...] i [...]), a w dniu 25 stycznia 2007 r. odwołał w całości swoje pełnomocnictwo udzielone Spółce do reprezentowania go przed wszystkimi organami państwowymi i samorządowymi w sprawach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem inwestycji na wskazanej wyżej działce nr [...]. Jednakże w dacie wydania zaskarżonej decyzji przez Kolegium "A" S.A. była jedynym właścicielem dzielonej nieruchomości.

W świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, organ drugiej instancji rozpoznaje sprawę administracyjną w jej całokształcie, w oparciu o stan faktyczny i prawny obowiązujący w dacie wydania decyzji (art. 6 i art. 15 k.p.a.). Skoro w dacie wydania zaskarżonej decyzji "A" S. A. w [...] posiadała zarówno interes prawny w dokonaniu wnioskowanego podziału działki nr [...] oraz tytuł prawny do tej nieruchomości, to spełniony został wymóg formalny wniosku podziałowego określony w art. 97 ust. 2 ustawy.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę oddalił.Powered by SoftProdukt