drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Komendant Policji, Odrzucono skargę kasacyjną, VI SA/Wa 1377/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1377/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-11  
Data wpływu
2006-07-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Halina Emilia Święcicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II OZ 529/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej F. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1377/06) o oddaleniu skargi F. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Skarżący - F. K. - wniósł skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 6 grudnia 2007 r. oddalił skargę.

Wyrok z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 25 stycznia

2008r.

W dniu 25 lutego 2008 r. skarżący nadał w placówce pocztowej sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną na powyższy wyrok.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – dalej cyt. jako P.p.s.a. - skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, natomiast w sprawach obowiązków podatkowych może ją także sporządzić doradca podatkowy, a w sprawach własności przemysłowej rzecznik patentowy (art. 175 § 3 P.p.s.a.).

Skarga kasacyjna w przedmiotowej sprawie została sporządzona niezgodnie z powołanymi wyżej przepisami, chociaż skarżący był pouczony przy wyroku o treści art. 175 P.p.s.a., zatem w myśl art. 178 P.p.s.a. podlega odrzuceniu, albowiem, jak wyraził to Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 28 stycznia 2004 r. (sygn. akt 3/04) "sporządzanie skargi kasacyjnej przez stronę z naruszeniem art. 175 § 1-3 PostAdmU [ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270] jest brakiem kasacji, który uzasadnia jej odrzucenie".

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt