drukuj    zapisz    Powrót do listy

6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych w części, II SA/Łd 1074/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 1074/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-02-08  
Data wpływu
2007-12-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Grosińska-Grzymkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych w części
Sentencja

Dnia 8 lutego 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku P.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi P.K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy p o s t a n a w i a przyznać P.K. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 100 (sto) złotych oraz ustanowienie adwokata, w pozostałej części wniosek oddalić. AG

Uzasadnienie

II SA/Łd 1074/07

U Z A S A D N I E N I E

P.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 grudnia 2007 roku skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 złotych.

W dniu 28 grudnia 2007 roku skarżący uiścił kwotę wymaganego wpisu sadowego, występując jednocześnie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, iż nie stać go na pokrycie kosztów sądowych oraz wynajęcie adwokata, ponieważ nie posiada środków pieniężnych.

Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach P.K. prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 3,37 ha, w skład którego wchodzi dom o powierzchni 67 m. kw., stodoła oraz obora. Na dochody skarżącego składają się kwoty z tytułu renty oraz płatności bezpośrednich w łącznej miesięcznej wysokości 679,05 złotych. Skarżący wskazał, iż ponosi znaczne wydatki z tytułu leczenia (60 złotych), opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i opał (176 złotych), podatku rolnego (400 złotych rocznie), ponadto spłaca zaciągniętą pożyczkę suszową w wysokości 2.600 złotych. Strona nie zadeklarowała posiadania żadnych wartościowych przedmiotów, papierów wartościowych ani oszczędności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) – dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Zgodnie zaś z art. 246 § 1 p.p.s.a. osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże ona, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż stosownie do powyższych przepisów, warunkiem przyznania stronie prawa pomocy jest wykazanie przez stronę, iż występują przesłanki uzasadniające jej udzielenie. W interesie skarżącego leży zatem przedstawienie wszelkich okoliczności, które wskazywałyby na fakt pozostawania w trudnej sytuacji materialnej. Ocena sytuacji materialnej nie sprowadza się tylko do stwierdzenia, że skarżący uzyskuje lub nie uzyskuje dochodów, ale również polega na zbadaniu, czy posiada on majątek oraz czy posiada obiektywnie rozumianą zdolność do zdobycia potrzebnych środków finansowych.

Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy należy uznać, iż sytuacja osobista i materialna skarżącego uzasadnia przyznanie prawa pomocy. Przede wszystkim zaś Sąd miał na uwadze wysokość dochodów oraz fakt, iż skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Na tej podstawie Sąd uznał, iż skarżący nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania. Wykazanie zaś istnienia tej przesłanki obligowało Sąd do przyznania stronie skarżącej prawa pomocy (por. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 504).

Jednocześnie Sąd zwraca uwagę, iż w dniu 28 grudnia 2007 roku skarżący uiścił kwotę 100 złotych tytułem wpisu sądowego, zatem w tym zakresie wniosek strony należało oddalić jako bezzasadny. Uiszczenie wpisu sądowego oznacza bowiem, iż skarżący był w stanie wygospodarować środki na ten cel niezbędne, co w tym zakresie czyni wniosek nieusprawiedliwionym.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 245 § 3 i § 4, art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

AGPowered by SoftProdukt