drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych Inne, Dyrektor Izby Skarbowej, *Sprostowano wyrok, I SA/Wr 1187/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1187/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-05-05  
Data wpływu
2007-07-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Marta Semiczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Inne
Sygn. powiązane
II FSK 2176/08 - Wyrok NSA z 2010-03-19
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Sprostowano wyrok
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 par. 1 i par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł za 2000 r. postanawia s p r o s t o w a ć z urzędu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2008 roku (sygn. akt I SA/Wr 1187/07) w ten sposób, że w wersie 7 komparycji wyroku nazwisko: "[...]" zastąpić nazwiskiem: "Semiczek"; w wersie 15 - rok podatkowy: "200" zastąpić rokiem: "2000".

Uzasadnienie

Powołanym wyrokiem z dnia 3 marca 2008 r. rozpoznano skargę, co jednoznacznie wynika z akt sprawy, na decyzję w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł za "2000r.", a nie jak wskazano za "200r.". Ponadto w komparycji wyroku doszło do popełnienia błędu pisarskiego w nazwisku sędziego sprawozdawcy, które winno brzmieć: "Semiczek", a nie: "[...]".

Wobec tego, iż popełnione błędy mają charakter omyłki pisarskiej, podlegają one sprostowaniu zgodnie z art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), o czym orzeczono jak w sentencji postanowieniaPowered by SoftProdukt