drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SAB/Gd 7/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Gd 7/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Krzysztof Ziółkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 52 par. 1,2, art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 37 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Dnia 9 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zażalenia na niezałatwienie sprawy dotyczącej robót budowlanych w terminie postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 31 grudnia 2007 roku, skarżący A. G. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, skargę na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W dniu 2 czerwca 2008 roku, sąd zwrócił się do pełnomocnika skarżącego, adwokata K. P. o uzupełnienie skargi poprzez wskazanie w jakich sprawach (sprawie) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego pozostawał w bezczynności, oraz określenia w tych sprawach (sprawie) naruszenia interesu prawnego, a także wykazanie, że wniesienie skargi na bezczynność zostało poprzedzone zażaleniem strony skarżącej z art. 37 K.p.a.

Pełnomocnik skarżącego, w piśmie z dnia 25 czerwca 2008 roku, oświadczył, iż zmuszony jest stwierdzić, że skarżący nie przedstawił mu dowodów na wniesienie zażaleń w trybie art. 37 § 1 K.p.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Zgodnie natomiast z art. 37 § 1 K.p.a, na niezłatwienie sprawy w terminie, stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

W przedmiotowej sprawie organem wyższego stopnia jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Jednakże skarżący nie skorzystał z możliwości zażalenia do tego organu w trybie 37 K.p.a. Tym samym nie wyczerpał przesłanki wniesienia skargi do sądu określonej w art. 52 § 1 p.p.s.a.

Z tego powodu sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt