drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Kr 412/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 412/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Mariusz Kotulski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 280 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący: SWSA Mariusz Kotulski po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia [...].10.1995r., sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości skargę odrzuca.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] kwietnia 2008r. S. K. wystąpił ze skargą o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia [...].10.1995r., sygn. akt II SA/Kr [...] oddalającego skargę S. K. na decyzję Wojewody z dnia [...]r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Zgodnie z brzmieniem art. 280 § 1 i 2 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270) sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę.

Otóż skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy (art.277 p.p.s.a.).

Jednocześnie jak wynika z art. 278 p.p.s.a. po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.

Jak wynika z akt sprawy postępowanie sądowe w przedmiocie skargi S. K. na decyzję Wojewody z dnia [...]r., Nr [...] zakończyło się prawomocnym wyrokiem NSA w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie sygn. akt [...] w dniu [...] października 1995r. Zatem pięcioletni okres od uprawomocnienia się orzeczenia, po którym nie można żądać wznowienia postępowania sądowego minął [...] października 2000r. Tymczasem skarga S. K. wpłynęła do sądu 9.04.2008r., a więc już po upływie pięcioletniego okresu, w którym można żądać wznowienia postępowania sądowego. Jednocześnie stwierdzić należy, że skarżący nie był pozbawiony w tym czasie możliwości działania, ani też nie był pozbawiony należytej reprezentacji. Niemożność działania czyli niemożność obrony swych praw, jest pozbawieniem możliwości podejmowania w procesie czynności procesowych. Należy przy tym wskazać, że konieczne jest wykazanie, iż zachodzi związek przyczynowy między naruszeniem prawa procesowego a pozbawieniem strony możliwości działania. - por. wyrok WSA w Warszawie z dnia [...].12.2005r., sygn. akt [...]

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 280 § 1 i 2 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz.1270), który stanowi, iż sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę. Wobec uznania, iż skarga o wznowienie postępowania wniesiona została z przekroczeniem terminu a strona nie była pozbawiona możliwości działania oraz nie była pozbawiona należytej reprezentacji orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt