drukuj    zapisz    Powrót do listy

6034 Zjazdy z dróg publicznych, Uzasadnienie, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, VI SA/Wa 560/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 560/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-29  
Data wpływu
2008-03-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Grzelak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6034 Zjazdy z dróg publicznych
Hasła tematyczne
Uzasadnienie
Skarżony organ
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Treść wyniku
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 2 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Grzelak po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. M. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi T. C. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] stycznia 2008 r., Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 lutego 2008 r. skarżący, T. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] stycznia 2008 r., Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję tego organu z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] odmawiającej wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej nr [...] do działki nr [...] w m. R.

Termin rozprawy w niniejszej sprawie został wyznaczony na dzień 3 czerwca 2008 r. g. 13:40 , o czym poinformowano strony pismami z dnia 7 maja 2008 r.(k. 24-28).

Pismem z dnia 23 maja 2008 uczestnik postępowania, S. M. wniósł o sporządzenie i doręczenie mu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – p.p.s.a. (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku.

W świetle powyższego wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku może być złożony dopiero po ogłoszeniu wyroku lub doręczeniu sentencji wyroku

wydanego na posiedzeniu niejawnym. Wniosek złożony przed ogłoszeniem sentencji jest przedwczesny i jako taki nie wywołuje skutków procesowych (vide:

postanowienie SN z dnia 15 września 2000 r. I PKN 406/00, OSNAP 2002, nr 8, poz. 190, także - komentarz T. Woś Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2005 r. str. 453).

W niniejszej sprawie termin rozpoznania skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] stycznia 2008 r., Nr [...] został wyznaczony na dzień 3 czerwca 2008 r.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał wniosek uczestnika za przedwczesny i działając na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt