drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Umorzenie postępowania, Urząd Patentowy RP, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, VI SA/Wa 1055/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1055/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Pamela Kuraś-Dębecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1 i 3 i par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś – Dębecka po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na postanowienie Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia elementów treści decyzji postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie

Skarżący B. K. w dniu [...] kwietnia 2008 r. wniósł – za pośrednictwem organu – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia elementów treści decyzji odmawiającej rejestracji znaku towarowego.

W odpowiedzi na skargę organ podał, że postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2008 r. uchylił zaskarżone postanowienie i utrzymane nim w mocy postanowienie z dnia [...] grudnia 2007 r. oraz wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego z powodu uwzględnienia skargi.

W dniu [...] maja 2008 r. skarżący złożył pismo, w którym poinformował, iż cofa złożoną skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.; dalej jako: p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W sprawie niniejszej Sąd nie znalazł okoliczności, które mogłyby uzasadniać uznanie cofnięcia skargi za niedopuszczalne. Zatem należy zastosować art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., a więc umorzyć postępowanie z uwagi na skuteczne cofnięcie skargi.

Ponadto, trzeba zważyć, iż oprócz ww. podstawy do umorzenia niniejszego postępowania została wypełniona również inna z przesłanek stanowiących podstawę do umorzenia postępowania. Mianowicie, organ zastosował art. 249

ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, ze zm.), tj. uwzględnił skargę. Ma zatem zastosowanie również art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., stanowiący o umorzeniu postępowania w sytuacji, gdy stało się ono bezprzedmiotowe.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 161 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt