drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Ustanowiono pełnomocnika, IV SA/Po 729/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 729/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-11-27 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2007-10-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Jerzy Stankowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Ustanowiono pełnomocnika
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Jerzy Stankowski po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi B.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia 1. ustanowić dla skarżącego adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w P.; 2. umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych J. Stankowski mb

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej p.p.s.a.) w razie wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego postanowienie to traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez Sąd.

B.T. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] sierpnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego. W skardze zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Podał, iż nie ma żadnego stałego dochodu, a źródłem jego utrzymania jest zbieractwo. Oświadczył, że jego jedyny majątek stanowi dom o powierzchni 80 m2 oraz grunt o powierzchni 0,3 ha.

Na podstawie art. 245 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym, które obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przesłanki regulujące przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym uregulowane są w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Prawo to przyznaje się, gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że strony skarżące działanie lub bezczynność organów w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Sprawy dotyczące zasiłku celowego są sprawami z zakresu opieki pomocy społecznej, stąd B.T. z mocy samego art. 239 ust. 1 lit. 1 p.p.s.a. nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Sąd nie mógł zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, których ten nie jest obowiązany uiszczać. Wniosek w tym zakresie był zatem bezprzedmiotowy.

Rozpatrując wniosek w pozostałym zakresie (ustanowienie adwokata), Sąd uwzględnił sytuację materialną skarżącego. Wobec deklaracji braku dochodu, należy stwierdzić, iż B.T. jest osobą, która nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, w tym opłacić profesjonalnego pełnomocnika, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Stanowi to podstawę do ustanowienia adwokata zgodnie z wnioskiem z dnia [...] października 2007 r.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 239 pkt 1 lit. a p.p.s.a., art. 245 § 1 i § 3, art. 246 § 1 pkt 2, art. 260 oraz art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

J. StankowskiPowered by SoftProdukt