drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewoda, odrzucono skargę kasacyjną, II SA/Kr 218/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 218/06 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-21  
Data wpływu
2006-02-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Renata Czeluśniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane
II OSK 130/09 - Wyrok NSA z 2010-03-18
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
odrzucono skargę kasacyjną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2008 r. w sprawie ze skargi "A." spółki z o.o. w K. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., znak [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia postanawia odrzucić skargę kasacyjną strony skarżącej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 221 p.p.s.a. Sąd ma obowiązek odrzucenia skargi kasacyjnej, która wniesiona przez radcę prawnego nie została należycie opłacona, pomimo, iż podlegała opłacie stałej. Przepis § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193), stanowi bowiem, że wpis taki powinien wynieść połowę wpisu od skargi tj. 250 zł, natomiast w omawianej sprawie uiszczono wpis w wysokości 150 złotych.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji na podstawie ww. przepisów prawnych.Powered by SoftProdukt