drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Wojewoda,  , VII SA/Wa 65/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 65/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-19  
Data wpływu
2008-01-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Katarzyna Pakuła-Getka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw.z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła - Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 lutego 2008r. po rozpoznaniu wniosku J. F. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi J. F. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2007r. znak: [...] w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych postanawia: przyznać J. F. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W dniu 8 lutego 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy J. F. , w którym wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżąca w uzasadnieniu wniosku wskazała, że nie stać ją na poniesienie kosztów sądowych, gdyż wspólnie z mężem utrzymują się wyłącznie dochodów z pobieranych emerytur, które jedynie wystarczają na najbardziej konieczne wydatki.

W niniejszej sprawie, zważono co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania ( pkt 1), a w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest wnioskiem

o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 ww. ustawy.)

Podkreślić należy, że prawo pomocy jest instytucją wyjątkową, stanowiącą odstępstwo od ogólnej zasadny odpłatności postępowania wyrażonej w art. 199 ww. ustawy. Może być więc przyznane jedynie wtedy, gdy strona nie posiada żadnych możliwości finansowych zapłaty kosztów sądowych bądź też zapłata przez nią kosztów związanych z postępowaniem sądowym spowodowałaby utratę płynności finansowej i mogłaby przyczynić się do uszczerbku w koniecznym utrzymaniu wnioskodawcy i jego rodziny.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie mając na względzie dane przedstawione w formularzu uznano, iż wnioskodawczyni wykazała w nim, że spełnia ustawowe przesłanki do przyznania prawa w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Z formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawczyni wspólnie z mężem utrzymują się z dochodów uzyskiwanych

z tytułu emerytur w wysokości 1.807,00 złotych brutto miesięcznie. Na potwierdzenie powyższego wnioskodawczyni załączyła do wniosku przekaz pocztowy z którego wynika, że wnioskodawczyni pobiera emeryturę w wysokości 530,43 złotych zaś jej mąż w wysokości 1.162,26 złotych.

Wnioskodawczyni wskazała, że oboje z mężem są osobami schorowanymi

i ponoszą znaczne koszty na lekarstwa i leczenie. Skarżąca podała, że miesięcznie na leczenie przeznacza ok. 200,00 złotych, a mąż ok. 250,00 złotych.

Strona wnioskująca wyszczególniła, że wydatki jakie ponosi to: opłata za energię 150,00 złotych za okres dwóch miesięcy, zakup opału w wysokości 2.500,00 złotych rocznie, opłata za telefon w wysokości 100,00 złotych. Skarżąca oświadczyła nadto, że nie posiada przedmiotów wartościowych oraz oszczędności pieniężnych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wysokość wpisu sądowego w sprawie, który wynosi 500,00 złotych uznano, że w opisywanej sprawie zachodzą przesłanki do przyznania skarżącej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Oceniono, że sytuacja finansowa wnioskodawczyni, nie pozwala jej na ponoszenie kosztów sądowych w sprawie bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i rodziny.

Z powyższych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ww. ustawy orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt