drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Wojewoda, Odmówiono przyznania prawa pomocy, III SA/Gd 178/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 178/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2007-10-17  
Data wpływu
2007-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alina Dominiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 1339/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak po rozpoznaniu w dniu 17 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Wojewody [...] z dnia 11 stycznia 2007 r. nr [...] przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy postanawia odmówić skarżącemu J. W. przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

Skarżący J. W. wnosił o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym – przez zwolnienie go od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2007 r. wydanym przez referendarza sądowego odmówiono skarżącemu prawa pomocy.

Sprzeciw od powyższego postanowienia wywiódł skarżący. Zgodnie z dyspozycją art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowienie, od którego wniesiono sprzeciw utraciło moc, a sprawa podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Sąd.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarżący wnosząc o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w złożonym oświadczeniu wskazał, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, posiada dwa lokale użytkowe w G. przy ul.[...] ( jeden wykorzystywany jest przez skarżącego na cele magazynowe, drugi jest zajmowany przez byłego najemcę, przeciw któremu toczy się postępowanie egzekucyjne), nieruchomość przy ul. [...] w G. ( w trakcie remontu) , budynek przy ul. [...] w S. (przeznaczony do rozbiórki lub remontu kapitalnego), przy ul. [...] w G. ( przeznaczony do remontu), przy ul. [...] w R. ( współwłasność) , przy ul. [...] w R. ( współwłasność) , przy ul. [...] w R.( współwłasność) , przy ul. [...] w W. ( współwłasność, niezabudowana działka), przy ul. [...] w W. ( budynek zajmowany przez lokatora na podstawie dożywotnej, nieodpłatnej służebności mieszkania) , przy ul. [...] w B. ( współwłasność, trzy lokale użytkowe), przy ul. [...] w O. ( zajęta przez lokatorów bez tytułu prawnego) , przy ul. [...] w W. ( toczy się spór o prawo własności). Wnioskodawca oświadczył, że nie posiada oszczędności, papierów wartościowych ani przedmiotów o wartości powyżej 30.000 euro. Podał, że źródłem jego dochodu jest emerytura w wysokości 838,77 zł brutto miesięcznie.

Wnioskodawca wskazał - jako okoliczności uzasadniające wniosek - wysokość dochodów w stosunku do wydatków , które wzrosły z uwagi na konieczność leczenia po pobycie w szpitalu, niemożność spieniężenia nieruchomości z uwagi na proces regulowania ich stanu prawnego, brak cennych ruchomości, oszczędności, papierów wartościowych, zobowiązania w kwocie 3000 zł w tytułu choroby i pogrzebu żony.

Wnioskodawca był też wzywany do uzupełnienia oświadczenia zawartego we wniosku przez złożenie dodatkowego oświadczenia i przedłożenia dokumentów źródłowych ( wymienionych w wezwaniu) dotyczących jego stanu majątkowego oraz dochodów - w myśl art. 255 p.p.s.a.

Skarżący przedłożył jedynie kopie odcinków emerytur za maj, czerwiec, lipiec 2007 r., które potwierdzają wysokość otrzymywanej przez niego emerytury. Mimo przedłużenia na wniosek skarżącego o 14 dni terminu do złożenia pozostałych dokumentów wskazanych w wezwaniu skarżący do dnia dzisiejszego ich nie przedłożył.

We wniesionym sprzeciwie skarżący powołuje się nie na jakiekolwiek dane dotyczące swojej sytuacji majątkowej, a na złożony w sprawie niniejszej wniosek o zawieszenie postępowania, który miałby jakoby przeoczyć referendarz sądowy rozpoznający wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Należy wyjaśnić, że wniosek o zawieszenie postępowania może być rozpoznany w sprawie niniejszej dopiero wówczas, gdy skardze będzie można nadać bieg . Stanie się to wówczas, gdy zostanie ona albo prawidłowo opłacona, albo gdy skarżący uzyska zwolnienie od kosztów sądowych( opłat sądowych).

Zgodnie z brzmieniem art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W myśl art. 245 § 3 powołanej ustawy prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Wskazane przepisy stanowią odstępstwo od generalnej zasady ponoszenia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego zawartej w art. 199 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zatem rzeczą wnioskodawcy, jako zainteresowanego, jest wykazanie, iż jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, że uzasadnia wyjątkowe traktowanie, o którym mowa w przytoczonych przepisach. Tym samym to na nim spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, iż znajduje się w szczególnej sytuacji, uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy.

Mając na uwadze treść powyższych uregulowań oraz okoliczności przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że skarżący nie wykazał, iż zachodzą przesłanki do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym przez siebie zakresie – nie nadesłał wszystkich żądanych przez sąd dokumentów , obrazujących jego faktyczną sytuację finansową. Sąd nie jest zobowiązany do prowadzenia dochodzeń w sytuacji, gdy dokładne dane umożliwiające pełną ocenę stanu majątkowego oraz możliwości płatniczych wnioskodawcy nie są znane , wobec uchylania się przez niego od złożenia stosownych dokumentów.

Ponadto w ocenie Sądu treść informacji i dokumentów przedłożonych przez skarżącego świadczy o tym, że ma on możliwość poniesienia kosztów sądowych w sprawie niniejszej. Skarżący ma stałe dochody , a ponadto posiada majątek znacznej wartości, w tym nieruchomości.

Z tych względów Sąd na mocy art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt