drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, , Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, III SA/Gd 771/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-02-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 771/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2006-02-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-12-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Krzysztof Gruszecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Gruszecki po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] z dnia 11 października 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.).

W przedmiotowej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] z dnia 11 października 2005 r.

nr [...] wniosło "A" Sp. z o.o. z siedzibą w D..

Zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2005 r., na podstawie art. 220 § 1 w/w ustawy i § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) zobowiązano skarżącą spółkę do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200,00 zł, zakreślając w przedmiotowym zarządzeniu termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Zgodnie ze zwrotnym poświadczeniem odbioru skarżącej wezwanie doręczono w dniu

2 stycznia 2006 r.; w zakreślonym terminie skarżąca wezwania jednak nie wykonała.

Stosownie do treści art. 220 § 3 w/w aktu normatywnego skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego na mocy powołanego przepisu, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.Powered by SoftProdukt