drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, III SA/Wa 972/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 972/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maciej Kurasz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1, art. 220 par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA Maciej Kurasz po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2008 r. Nr [...] w przedmiocie – stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 21 marca 2008. D. S. (dalej określany jako "Skarżący") wniósł za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2008 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.

Przewodniczący Wydziału III WSA w Warszawie wydał na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – powoływanej dalej jako p.p.s.a.) zarządzenie o wezwaniu Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie z pocztowym potwierdzeniem odbioru przesyłki powyższe zarządzenie zostało skutecznie doręczone w dniu 29 kwietnia 2008 r.

Pismem z dnia 6 maja 2008r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów.

Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2008 r. referendarz sądowy pozostawił wniosek o przyznanie prawo pomocy bez rozpoznania.

W związku z powyższym Przewodniczący Wydziału III WSA w Warszawie na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. ponownie wydał zarządzenie o wezwaniu Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie z pocztowym potwierdzeniem odbioru przesyłki powyższe zarządzenie zostało skutecznie doręczone w dniu 18 lipca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 in princ w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie Sąd w dniu 16 lipca 2008 r. przesłał skarżącemu zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o uzupełnienie braków skargi przez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł. W piśmie tym pouczono stronę skarżącą, że nieuzupełnienie wskazanych braków skargi w ustawowym terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., ponadto pouczono skarżącego iż opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

Skarżący mimo prawidłowego wezwania do uiszczenia wpisu, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, nie uiścił opłaty sądowej w ustawowym terminie.

Do dnia 7 sierpnia 2008 r. Skarżący nie dopełnił wskazanej w wezwaniu czynności, tj. nie uiścił należnego wpisu, co też zostało potwierdzone notatką sekretarza sądowego.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt