drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, Grunty warszawskie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, I SA/Wa 260/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 260/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Maria Tarnowska
Monika Nowicka
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne
Grunty warszawskie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 58 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska (spr.) Sędziowie WSA Monika Nowicka WSA Maria Tarnowska Protokolant Anna Jurak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2008 r. sprawy ze skargi A. S., A. R., E. S. i K. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę.

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] lipca 2001 r. nr [...] stwierdziło nieważność decyzji Naczelnika [...] W. z dnia [...] maja 1974 r. nr [...] o odmowie przyznania dotychczasowym właścicielom nieruchomości [...] położonej przy ul. [...] prawa własności czasowej.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. – na wniosek A. S., S. S.. i B. S. – stwierdziło nieważność własnej decyzji z dnia [...] lipca 2001 jako skierowanej do D. S., osoby zmarłej. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia złożyły A. S., B. S., K. K., A. R., M. P. oraz S. S.

Postanowieniem z dnia [...] września 2006 r. nr [...] Kolegium odmówiło przywrócenia terminu do złożenia wniosku i stwierdziło uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2007 r. sygn. I SA/Wa 1794/06 uchylił postanowienie SKO z [...] września 2006 r. wskazując w uzasadnieniu, że jeżeli wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony został wniosek o przywrócenie terminu, to organ obowiązany jest w pierwszej kolejności rozpoznać wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W zależności od wyniku postępowania o przywrócenie terminu, organ wydaje postanowienie, w którym stwierdza, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy został wniesiony z uchybieniem terminu, bądź gdy przywróci termin rozpoznaje sprawę merytorycznie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...], powołując art. 59 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 58 § 1 k.p.a. odmówiło przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W art. 58 k.p.a. ustanowione zostały cztery przesłanki przywrócenia terminu i muszą one wystąpić łącznie. Pierwszą przesłanką jest uprawdopodobnienie braku winy. Strona powinna uwiarygodnić stosowną argumentacją swoją staranność oraz fakt, że przeszkoda była od niej niezależna i istniała przez cały czas, aż do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu. O braku winy można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia. Wnioskodawczynie nie spełniły tej przesłanki, bowiem nie uprawdopodobniły braku swojej winy i nie podały żadnej przyczyny uchybienia terminu.

Przesłanką przywrócenia terminu jest też dochowanie nieprzywracalnego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. W sprawie nie można stwierdzić, że wniosek o przywrócenie terminu został złożony w terminie siedmiu dni od ustania przeszkody do dotrzymania terminu, bowiem przeszkody takie tak naprawdę nie istniały. Nie można więc uznać, że spełniony został warunek złożenia wniosku w terminie siedmiu dni od ustania przeszkody. Wobec niespełnienia wymienionych przesłanek z art. 58 k.p.a. orzeczono o odmowie przywrócenia terminu.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie SKO z dnia [...] grudnia 2007 r. złożyli A. S., A. R., E. S. i K. K. Skarżący wnieśli o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji z [...] kwietnia 2006 r. Podnieśli, że pomimo uchylenia przez Sąd wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2007 r. postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2006 r. organ ten orzekł o odmowie przywrócenia terminu. Korzystna decyzja z [...] lipca 2001 r. została anulowana z powodu naszej nieznajomości procedur sądowych. Wyjaśnione to zostało w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale bez skutku.

Odpowiadając na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga jako niezasadna podlegała oddaleniu. Prawidłowo organ ustalił, że nie zachodzą przesłanki do przywrócenia terminu. Przez uchybienie terminu (art. 58 § 1 k.p.a.) rozumie się niedopełnienie w ustalonym przez prawo określonej czynności procesowej, której niedopełnienie w terminie wywołuje dla zainteresowanego ujemne skutki procesowe.

Warunkiem przywrócenia terminu, jak stanowi to przepis art. 58 § 1 k.p.a., jest brak po stronie zainteresowanego winy w jego uchybieniu. Brak takiej winy powinien być wykazany we wniosku o przywrócenie terminu, np. przez wykazanie, iż określonym czasie korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu choroby, która uniemożliwiła mu także wniesienie w terminie środka odwoławczego. Do przywrócenia terminu wystarczy uprawdopodobnienie przez zainteresowanego braku po jego stronie winy w uchybieniu terminu. Chodzi zatem nie o przeprowadzenie w tej mierze dowodu czyniącego brak takiej winy faktem absolutnie pewnym, lecz o wskazanie jedynie na okoliczności wystarczające do powzięcia przekonania o prawdopodobieństwie braku winy po stronie zainteresowanego. Organ przywraca termin, jeśli ma dostateczne przekonanie o prawdopodobieństwie istnienia związku z podaną przyczyną uchybienia a brakiem winy. Odmówi zaś przywrócenia terminu, jeżeli przeszkoda do jego dotrzymania była błaha lub gdy mogła być pokonana przy wykazaniu zwykłej staranności.

W tej sprawie skarżące nie uprawdopodobniły braku swojej winy i nie podały żadnej przyczyny uchybienia terminu, tym samym nie zostały spełnione warunki do przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Samo złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie jest wystarczające do zastosowania w sprawie art. 58 § 1 k.p.a.

Wobec powyższego Sąd orzekł, jak w sentencji na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt