drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 430/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 430/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2006-09-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-03-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Andrzej Szczerbiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Szczerbiński po rozpoznaniu w dniu 18 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w K. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na kolejny miesiąc za okres od sierpnia do grudnia 2002 r. oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej radcy prawnemu R. M.-K. wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braku skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego, pod rygorem jej odrzucenia. Wyznaczony termin upływał z dniem [...]. Dotychczas nie uiszczono należnej opłaty sądowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej u.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) a należna opłata. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi ( art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 u.p.s.a).

Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania pełnomocnikowi skarżącej nie uzupełniono w zakreślonym terminie braku formalnego skargi i z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

2Powered by SoftProdukt