drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, , Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Gl 521/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 521/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2007-08-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Przemysław Dumana /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Sygn. powiązane
II FZ 256/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11
II FZ 127/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Przemysław Dumana (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] "A" w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - interpretacja p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Na podstawie zarządzeń z dnia 27 czerwca 2007 r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia braku formalnego skargi na decyzję oznaczoną w sentencji przez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie [...] zł. Jednocześnie pouczono stronę, że brak formalny należy usunąć, a wpis uiścić, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą powyższe wezwania doręczono stronie skarżącej skutecznie w dniu [...] r.

Do chwili obecnej brak formalny skargi nie został uzupełniony, zaś w terminie do uiszczenia wpisu strona złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej ppsa), przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Brak zaś dokumentu stwierdzającego umocowanie do reprezentacji strony stanowi brak formalny, który podlega usunięciu w trybie art. 49 § 1 ppsa (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt GSK 1331/04, ONSAiWSA 2005/5/91). W myśl tego przepisu, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W przypadku więc, gdy pismem tym jest skarga, niewykonanie w terminie wezwania do złożenia takiego dokumentu obliguje sąd, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ppsa, do jej odrzucenia.

Taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie, gdyż termin do uzupełnienia braku skargi, wyznaczony przez Sąd w wezwaniu pod rygorem jej odrzucenia, upłynął bezskutecznie w dniu [...] r. Na marginesie podkreślić trzeba, że dla konstatacji takiej bez znaczenia pozostaje to, w jaki sposób strona ustosunkowała się do wezwania dotyczącego wpisu od skargi.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ppsa orzekł jak

w sentencji.Powered by SoftProdukt