drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Prawo pomocy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Wa 1865/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1865/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-01  
Data wpływu
2007-11-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Wojciech Wiktorowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 i art. 258 ppsa
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Wojciech Wiktorowski po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. A. z dnia 19 grudnia 2007r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. A. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych postanawia: -przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych-

Uzasadnienie

J. A. wnioskiem z dnia 19 grudnia 2007r. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Z treści wniosku oraz złożonych do Sądu, w wykonaniu wezwania z dnia 3 stycznia 2008r., dokumentów źródłowych wynika, że wnioskodawca gospodarstwo domowe prowadzi wraz z żoną oraz czworgiem małoletnich dzieci, a łączny dochód miesięczny w tym gospodarstwie wynosi 1681 zł. Na dochód ten składa się, wg wyliczenia szacunkowego, kwota 612 zł z prowadzonej działalności rolniczej /zaświadczenie Wójta Gminy S. z dnia 15 stycznia 2008r. nr [...] – użytkowane grunty rolne 3,62ha fizycznych (3,87ha przeliczeniowych)/ oraz kwota 1069 zł przyznanych dla małoletnich dzieci świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia 16 lipca 2007r. oraz decyzje Wójta Gminy S. z dnia 24 września 2007r. o nr: [...], [...], [...]).

Jednocześnie w rubryce 5 formularza wniosku – jego uzasadnieniu – skarżący określił sytuację finansową swoje rodziny jako trudną, podając, iż na utrzymaniu jego i żony pozostaje czworo dzieci w tym jedno niepełnosprawne, a konsekwencji nie stać go na ponoszenie dodatkowych wydatków w postaci kosztów sądowych.

Skarżący podane przez siebie kwoty dochodu uzupełnił dodatkową informacją (rubryka 11 formularza) o osiągniętym dochodzie (600 zł brutto) z tytułu, zawartej na czas określony (październik – listopad 2007r.), umowy zlecenia, a okoliczność tę, w następstwie wezwania Sądu, potwierdził składając kopię ww. umowy.

Z kolei odnosząc się do wezwania Sadu w części dotyczącej ponoszonych wydatków skarżący złożył dowody dokonanych wpłat z tytułu zużycia energii elektrycznej za okres od października do grudnia 2007r., na łączną kwotę 592,23 zł.

W myśl zaś art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej powoływana jako ppsa), prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W ocenie Sądu ustalony w gospodarstwie domowym dochód, który w rozbiciu na każdą z osób w nim pozostających daje kwotę 280 zł, a także fakt, iż podstawowym źródłem tego dochodu są kwoty wypłacanych świadczeń rodzinnych, dowodzi, że skarżący nie może ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. W związku z tym należy uznać, że zostały spełnione przesłanki obligujące Sąd do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 2 pkt 7 ppsa, postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt